cykel


CYKEL OCH TRAFIK


  • Cykelvett och cykeletikett
  • Sammanhängande cykelbanor
  • Kollektivtrafik – inte Österleden
  • Ersätt de blå bussarna med spårvagnar
  • Fler möjligheter att ta med cykel på tunnelbana, tåg, och buss
  • Fler sjöbussar
  • Fler infartsparkeringar


 


,,
Stockholmspartiet tog initiativ till att många cykelbanor började byggas mellan 1998 och 2002. De nya cykelbanorna uppskattas mycket och antalet cyklister ökar. Stockholmspartiet vill fortsätta att bygga cykelbanor på huvudgatorna. Det behövs också fler säkra cykelparkeringar. Cykel är ett effektivt färdmedel, särskilt i en storstad.


Trafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till de oskyddade trafikanternas situation. Gående och cyklister är prioriterade trafikanter i vår politik eftersom de inte påverkar miljön negativt. Cykling är dessutom bra för hälsan i en tid då en allt större del av befolkningen är stillasittande både på arbetet och på fritiden.


Vår vision om Stockholm är att kollektivtrafiken ska vara det huvudsakliga transportmedlet för både arbetspendling och fritidsresor. Samtidigt måste det finnas möjlighet att köra bil för dem som behöver det; i synnerhet måste den så kallade nyttotrafiken komma fram dvs varutransporter, buss, taxi och fordon för rörelsehindrade. Motorvägar skapar bara mera trafik.