Stadsmiljö

Stadsmiljö


Det finns bara ett stadsmiljöparti, Stockholmspartiet (SP) och det ägnar sig helt och hållet åt  Stockholm


  • En god stadsmiljö är en förutsättning för att människor i alla åldrar ska känna sig trygga och trivas i sin stad
  • Politikerna måste lyssna på stadens invånare när de utformar stadsmiljön och ta till sig deras synpunkter – det är grunden för demokratin
  • I en god stadsmiljö kan invånarna påverka utformningen av sina närområden
  • I en god stadsmiljö finns det en bra balans mellan bostäder, arbetsplatser, service och kultur –  både innerstaden och i ytterstaden
  • I en god stadsmiljö bevaras parker och andra grönområden, skolgårdar, förskolegårdar, gamla fullt fungerande byggnader och annat som gör staden levande och unik
  • I en god stadsmiljö ska nya byggnader passa in i den befintliga miljön så att staden kan förnyas samtidigt som dess särart bevaras 


Stockholmspartiet vill att stadsplaneringen ska värna om de kvaliteter som Stockholm är känt för – den kulturhistoriska bebyggelsen, de öppna vattenytorna, närheten till bostadsnära grönområden och större sammanhängande naturområden. Vi vill värna om stadens unika och världsberömda siluett där kyrktornen och Stadshusets torn utgör en karaktäristisk del av horisonten.

 

De små och bostadsnära grönytorna måste bevaras, de är inte värdelösa ”gluggar” där bebyggelsen kan förtätas. Fler lekytor och parker ska ingå som en naturlig del vid planeringen av nya bostadsområden. Barnens lekytor är viktigare än parkeringsplatserna, och parkeringsplatserna behöver inte vara så många om mer satsas på kollektivtrafiken.

 

Stockholmspartiet tycker att man istället bör bygga på redan exploaterad mark som dåligt utnyttjade industriområden, till exempel Ulvsunda och Bromma, hamnområden och områden med överdimensionerade trafikleder. Redan befintliga trafikleder kan överdäckas och bostäder byggas ovanpå.

 

Det är inte lämpligt att bygga skyskrapor i innerstaden. De skulle förstöra Stockholms unika siluett – skyline – mot horisonten, och göra att näraliggande områden hamnar i ständig skugga och blir blåshål. Dessutom är det oekonomiskt att bygga höga hus eftersom 70 % av ytan måste användas till bärande pelare, hissar och trapphus.

 

Bromma flygplatsområde utgör på sikt ett utvecklingsområde där till exempel en trädgårdsstad kan förverkligas. Idag påverkas stora områden kring flygfältet av buller och avgasproblem, men här finns stora förutsättningar att skapa något unikt och attraktivt för stockholmarna. Kollektivtrafiken ordnas genom en förlängning av Tvärbanan.

 

Stockholm har landets första nationalstadspark. När regeringen inrättade parken var avsikten att skydda den från olika ingrepp. Nationalstadsparken måste värnas och ingen bebyggelse eller andra ingrepp göras i parken eller i gränsområdena till parken.