Bostad


Bostad


  • Det måstevara lika attraktivt att bo i innerstaden som i ytterstaden – det finns fördelar med bägge
  • Det är viktigt att politikerna lyssnar till invånarnas synpunkter på var bostäder ska byggas och hur bostäderna ska vara utformade
  • Olika upplåtelseformer som hyresrätter och bostadsrätter ska blandas i alla områden
  • Det går att bygga billigare än i dag med bibehållenstandard och kvalitet och dessa möjligheter ska utnyttjas
  • Det måste finnas tillgång till grönområden och möjlighet till uteaktiviteter i alla bostadsområden
  • Infrastruktur med vattenförsörjning, kommunikationer, skolor, förskolor, bibliotek, idrottsanläggningar, livsmedelsbutiker och andra servicebutiker måste vara väl utbyggd


Stockholmspartiet vill att det byggs bostäder för alla kategorier stockholmare. Staden har genom de kommunala bostadsbolagen stora möjligheter att påverka bostadsbyggandet så att även ungdomar och hushåll med låga inkomster kan hyra en lägenhet. Alla stadsdelar ska innehålla en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

 

Stockholmspartiet värnar om hyresrätten och bruksvärdessystemet. Marknadshyror kan få negativa, sociala konsekvenser som skulle förstärka segregationen i Stockholm.

 

Nya bostäder måste byggas på sådan mark och sådana platser som inte förstör boendemiljön för människor som redan bor på eller i närheten av den påtänkta bebyggelsen. Medborgarinflytande i dessa frågor måste väga tungt, och samråd och utställning av detaljplan ska gå före markanvisning.

 

Stockholmspartiet vill arbeta för en avkontorisering i innerstaden och ersätta kontor med bostäder. Ett exempel på en annorlunda avkontorisering var när vi lyckades genomföra att P-huset Elefanten nära Sergels Torg byggdes om till bostäder.

 

Stockholmspartiet motsätter sig att ”gluggar”, till exempel parkmark, bebyggs i bostadsnära lägen. Dessa gluggar är viktiga inte bara för de boendes rekreation och livskvalitet, utan också för den biologiska mångfalden i staden.

.


.