Slussen

Slussen 


Slussen i hjärtat av Stockholm är känt för sin skönhet med vyerna och fronten mot vattnen. Vi vill bevara vyerna från söders höjder och bevara karaktären av den mäktiga topografin där Söder möter resten av staden. Låt bebyggelsen som klättrar upp mot Katarinaberget och Mosebacke synas. Bygg inte för den med storskaliga kvarter och låt Katarinahissen förbli ett landmärke i blickfånget. 


Vi vill  behandla vår stad varsamt. Slussen är ett riksintresse men byggandet av "Nya Slussen" skulle innebära stor skada på kulturmiljön i området, en skada som finns kvar för all framtid om Slussen omformas så att områdets skönhetsvärden försvinner. Planen för "Nya Slussen" uppvisar så många brister och allvarliga problem att det i sin nuvarande form inte bör genomföras: stora byggnader skulle skymma utsikten över vattnen, shoppinggallerior och nya vägar skulle skapa barriärer med skuggiga och blåsiga platser. Inklämda cykelbanor skulle gå mellan bil- och busskörfälten med en vägkorsning som skulle skapa bilköer. En 8-filig vägbro skulle byggas 25 meter ut i Saltsjön. Nya Slussen skulle få så stora nivåskillnader och höga trappor att tillgängligheten skulle försämras för många människor.


Nya Slussen är också ett mycket osäkert projekt när det gäller kostnader och finansiering. Slussen plan B kan däremot genomföras med en halvering av kostnaderna och på halva tiden - fyra år i stället för åtta. En förnyelse av Slussen genom rivning och återuppbyggnad går att genomföra.


Stockholmspartiet  vill stoppa "Nya Slussen" och skapa en ny gestaltning av Slussen, Stockholms hjärta, som tar hänsyn till att Slussen är av riksintresse för kulturmiljön.