Beslut om slussen-ombyggnad fattat

Beslut om slussen-ombyggnad fattat


Den 28 september 2015 beslutade Fullmäktige att bygga om Slussen enligt

förslaget "Nya Slussen". Det är ett mycket olyckligt beslut. Det fanns

framför allt ett färdigt bättre förslag, Slussen planB, som hade

inneburit att man reparerade den befintliga anläggningen i omgångar,

hade bevarat den genialiska trafiklösningen med de s.k. klöverbladen.

Kostnaden hade blivit mindre än hälften och likaså byggtiden, den

vackra utsikten hade bevarats och avrinningen från Mälaren vid högt

vatten hade varit bättre.

 

Motstånd mot det nu fattade beslutet har varit stort; t ex röstade ca 40 %

mot det förslaget vid ett medlemsmöte hos Socialdemokraterna.

Miljöpartiet var tidigare emot förslaget men i valet mellan att behålla

en borgarrådspost eller svika sina väljare gör man det senare. Ett svek

av stora mått har ägt rum.

 

Åtskilliga kunniga stockholmare har skrivit i medierna och även till

Fullmäktige, förklarat alla fel som gjorts under planeringsarbetets

gång, påtalat olika risker med förslaget Nya Slussen, senast Inga-Britt Ahlenius i en magnifik analys. Men inget har hjälpt. Om några år kommer de "ansvariga" politikerna säkerligen att ångra sitt beslut på samma sätt

som man nu ångrar rivningen av gamla Klara-kvarteren på 60-talet.


Men det finns fortfarande ett antal juridiska mer eller mindre stora problem för projektet Nya Slussen; ett antal potentiellt farliga mediala granskningar av det, tekniska och praktiska problem som vart och ett eller tillsammans skulle kunna få opinionen och politikerna att stoppa projektet. Det är viktigt att vi inte ger upp utan att vi fortsätter att hjälpa till och försöker få till ett stopp av projektet till förmån för en värdeskapande förnyelse av Slussen. Den till synes kompakta politiska majoriteten för projektet visar hur svagt projektet är – stelt på ytan, enigheten kan vid rätt påfrestningar spricka -->

 
--->Här några exempel på vad som pågår:

 

  • Gruppen “Ny Syn på Slussen” har lämnat begäran om ett Planföreläggande till regeringen och beslut väntas av Näringsdepartementet under hösten. Gruppen har även begärt att Länsstyrelsen ska miljöpröva Gamla stans T-banestation enligt bestämmelserna för dammar. Länsstyrelsen har avslagit begäran och beslutet kommer att överklagas. Enligt gruppen skulle ”Nya Slussen” stoppas om deras begäran får gehör i domstol.
  • En privatperson har begärt laglighetsprövning av Fullmäktiges beslut den 28 september.
  • Ägarna till kvarteret Fiskaren mindre 14, som accepterats som sakägare av Länsstyrelsen, har överklagat Länsstyrelsens beslut att inte upphäva bygglovet för den provisoriska bussterminalen.
  • Begäran om att få ut simuleringar av trafiken i ”Nya Slussen” har inkommit till Kammarrätten.
  • Exploateringskontorets långsamma handläggning av överklagandet av exploateringskontorets beslut att inte lämna ut trafiksimuleringar för ”Nya Slussen” ska JO-anmälas.
  • Callenberggruppen har haft en mängd aktiviteter, bland annat i media. Förhoppningar finns om att få ett beslut om att rädda åtminstone vissa målningar. Jan Ohlin/Callenberggruppen arbetar vidare
  • Bussterminalplanen – planprocessen har inte kommit någon vart. En av projektets stora risker är att bussterminalen inte kan byggas. Förmodligen kommer en alternativ lösning tas fram i planprocessen. Redan den alternativa planen skulle kunna väcka opinion mot ”Nya Slussen” i Nacka och Värmdö.
  • Revision – det pågår arbete och det finns förhoppningar att en gruppering kring Inga-Britt Ahlenius och sakkunniga ska ge ett anbud i upphandlingen av projektrevision.
  • En JO-anmälan har gjorts för att T-banedammen inte uppfyller gällande miljökrav.

.

Stockholmpartiet 2015-10-26