Slussenmålet i Svea Hovrätt 10 november

Slussen i Svea Hovrätt idag!


Idag, den 10 november kl. 9:00, inleds domstolsförhandlingarna om Slussenprojektet i Mark-och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Det är ett stort och komplicerat miljömål som kommer att pågå i två veckor. Domstolen kommer att behandla viktiga miljöfrågor som berör både Stockholm, kommunerna runt Mälaren och Skärgården. Det handlar om ökade risker för översvämningar, spridning av slam och gifter, påverkan av grundvatten, skador på byggnader och natur, störningar för mänskor och djurliv mm.


Det är Stockholms stad som ansökt om tillstånd att bygga Nya Slussen och ändra vattenregleringen i Mälaren. Staden fick inte de tillstånd som krävs för bygget av Mark- och miljödomstolen och har därför överklagat deras deldom till överdomstolen.


Advokat Madeleine Lilliehöök och vattenexperten Stellan Hamrin är ombud för fyra sakägare i miljömålet. De anser att stadens ansökan om miljödom innehåller så allvarliga fel och brister att den inte kan ligga till grund för en prövning enligt Miljöbalken.


-   Stadens beskrivning av miljökonsekvenserna grundar sig på inaktuella

uppgifter och saknar viktiga fakta om riskerna för översvämning, spridning av gifter och om störningar under byggtiden hävdar Madeleine Lilliehöök.


-   Nya Slussen klarar inte kommande högre havsnivåer. I stället för att

höja kajerna, vill staden nu sänka kajerna, och ökar därmed riskerna för översvämningar och inträngning av saltvatten i Mälaren, enligt Stellan Hamrin.


-   Stadens ansökan saknar också alternativ för Mälarens avbördning. I

stället för att koncentrera de stora vattenflödena till Slussen borde man sprida flödena till flera ställen, som Södertälje och Hammarby, anser Stellan Hamrin.


-   De samhällsekonomiska konsekvenserna är inte heller ordentligt utredda

eller redovisade i stadens ansökan. Alternativet SLUSSEN plan B visar att det går att förnya Slussen på ett enklare sätt, som är bättre för miljön och som ger en ökad säkerhet mot översvämningar, säger Madeleine Lilliehöök.
För mer info, kontakta:


Advokat Madeleine Lilliehöök  0709 – 416 240


Vattenexpert Stellan Hamrin  0705 – 448 425

Slussenmålet i Svea Hovrätt 10 november

 

Den 10 november börjar förhandlingarna om stadens ansökan om miljödom för Nya Slussenprojektet i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Under två veckor kommer stadens advokater att med alla medel försöka driva igenom ett godkännande för att kunna påbörja anläggnings- och vattenarbeten för Nya Slussen.

Detta trots att den nya politiska majoriteten nu har stoppat de förberedande arbetena och alla upphandlingar i avvaktan på vad ”haverikommissionen” kommer fram till. Vi har på olika sätt försökt att få de styrande politikerna att även stoppa (vilandeförklara) förhandlingarna i miljömålet, men vi har inte fått gehör för detta. Nu fortsätter alltså stadens advokater att jobba för en lösning av Slussen som kanske inte håller när kommissionen kommer fram med sina slutsatser om några månader.

Därför måste vi fortsätta att visa på bristerna och problemen med Nya Slussen i förhandlingarna i domstolen. Det gäller bland annat frågor om den miljöfarliga bussterminalen i Katarinaberget, avtappningen av Mälaren, säkerhet för framtida havsnivåer, alternativa lösningar för Slussen och samhällsekonomi. 

Vi har ett samarbete med några av sakägarna i miljömålet. Det är Föreningen Södermalmsparkernas Vänner, Älvräddarna och två enskilda sakägare som har gemensamma intressen med oss. Dessa sakägare har anlitat advokat Madeleine Lilliehöök som är specialiserad på fastighets- och miljörätt. Nu gäller det att hon får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna mäta sig med stadens advokater i domstolen. Då vill vi kunna ge henne ett rimligt arvode för den arbetstid hon lägger ner på målet. 

Eftersom våra sakägare inte själva har de ekonomiska resurser som krävs föreslår vi att alla Slussenvänner är med och delar på advokatarvodet. Över tre hundra bidragsgivare har redan hörsammat vår uppmaning. Ni får gärna sprida uppmaningen till vänner och bekanta. Ju mer vi kan samla in, desto bättre förutsättningar för en bra advokatinsats i Mark- och miljööverdomstolen nu i november.

Insättningar görs på PlusGiro 64 93 39 - 9 och ange ”Miljöadvokat för Slussen”.

Hälsningar

Lennart Klaesson  0733 – 59 09 10

Richard Murray  0768 – 01 68 97

SLUSSEN PLAN B IDEELL FÖRENING

C/O KLAESSON, TENGDAHLSGATAN 41 , 116 47 STOCKHOLM