Lägesrapport Slussen 2016-01-25


Lägesrapport om Slussen 2016-01-25


Ombyggnaden av Slussen har inletts med förberedelser inför bl.a. avstängningen av Katarinavägen i fyra år. Kolingsborg har rivits. Det står dock klart att "Nya Slussen"-projektet, som det har utformats, har stora problem framför sig.


I den officiella informationen från Stockholm stad har det felaktigt sagts att man har alla tillstånd för "Nya Slussens" genomförande. Nu har man tvingats backa från det påståendet och medgett att man bara har de tillstånd som behövs för att PÅBÖRJA projektet. Det är inte heller säkert att alla tillstånd kommer att beviljas. Nya problem i projektet har tillkommit.


Denna lägesrapport och statusbeskrivning visar på nya och gamla problem och rättsliga prövningar som pågår. Det finns all anledning att bevaka och granska utvecklingen av projektet som riskerar att ge långvarig och skadlig inverkan på Stockholm stads ekonomi, kommunikationer och stadsmiljö.


Här en påminnelse om viktiga tankar som Inga-Britt Ahlenius m fl. framförde i en debattartikel i SvD:


"Politik handlar bland annat om att komma till beslut och få något gjort, oftast i strid mot en mer eller mindre högljudd opposition. Att ångra sig och göra om har ofta ett pris. Man kan riskera att bedömas som velig och obeslutsam istället för stark och beslutsför.


Men motsatsen är också sann. De vi minns som återtågets hjältar, som fått historien att vrida sig runt sin axel, är de som förmått fråga varför, insett när deras lösningar inte fungerat och haft kurage att ompröva sina ställningstaganden. Vad vore historien utan en Gorbatjov, en Dubcek, en Mandela eller för den delen den gamle högermannen Lundeberg, som spelade en stor roll för den fredliga upplösningen av unionen med Norge.


Kommunalpolitik är inte världspolitik, men för oss som lever våra liv i Stockholm är stadens skönhet och funktion viktiga värden. Så gör om och gör rätt, kära kommunalpolitiker. Med John Steinbecks ord: Förmågan att tänka om skiljer den vise från den envise!"


Om du önskar dokumentation av något av de sakförhållanden eller påståenden som framförs i detta mail var vänlig kontakta mig så ska jag förse dig med den.

Med vänliga hälsningar,


Stigbergsgruppen


Ole Settergren,  info@sthlmslussen.se   

 


1. EU-dom påverkar Slussenprojektet


Den så kallade Weser-domen från EU-domstolen den 1 juli 2015 innebär ett förbud mot arbeten som genererar utsläpp av sådana ämnen som bidragit till att ett visst vattenområde inte uppnått God Ekologisk Status. Bygget vid Slussen medför sådana försämringar av vattenkvaliteten som inte är tillåtna enligt domen. "Nya Slussens" vattenarbeten generar stora utsläpp till Riddarfjärden och Saltsjön utanför Slussen, vilka är just sådana förorenade områden domen nämner.


Domen är direktverkande och bestämmelserna är tvingande och ska tillämpas vid både tillståndsprövning samt tillsyn.


Detta gäller också de breddningar/fördjupningar som görs för att öka Mälarens avbördning och påverkar samma vatten, om alternativa lösningar finns, i detta fall Södertälje kanal och eventuella tunnlar.


Domen har analyserats av professor i miljörätt Gabriel Michanek. Se: http://sthlmslussen.se/fr/Bilaga_32._Analys_av_Weser-domen.pdf


Om bedömningen är rätt skulle "Nya Slussen" behöva byggas enligt en annan och betydligt dyrare metod ("torrt") än den planerade och projekterade. Avbördningsökningen vid Slussen skulle inte få ske utan att stora bottenområden först sanerats. Detta krävs också enligt de nya miljökvalitetsnormerna för s.k. "prioriterade ämnen" som trätt i kraft 2015 utifrån Vattendirektivets dotterdirektiv från 2013. Dessa omfattar bl.a. kvicksilver, vilket innebär att föroreningar vid Södertälje Kanal måste saneras och avbördning bli möjlig även där.

 

2. Gamla Stans T-banestation - en dammanläggning?


Mark- och miljödomstolen ska miljöpröva Gamla stans T-banestation enligt bestämmelserna för dammar. En utgångspunkt för beslutet att bygga "Nya Slussen" har varit att säkerhet- och klimatanpassningen av Gamla stans tunnelbanestation uppfylls. Den bedömningen har gjorts med utgångspunkt från att T-banestationen kan jämställas med fast mark. Om T-banestationen istället befinns vara en damm uppfyller inte "Nya Slussen" säkerhetskraven, som är högre för dammar.


Risken för översvämning av T-banan skulle kunna hanteras genom att ersätta bron över Söderström med en tunnel. En sådan förändring kan dock mer eller mindre endast ske i samband med förnyelsen av Slussen. Om Gamla stans tunnelbanestation klassas som damm aktualiseras denna möjlighet/skyldighet.

 

3. Felaktig information i domstol om avbördningen av Mälaren


Information från tjänstemän som arbetar med projektet har pekat på att den lanserade avbördningen på totalt 2000 m3/s (1400 m3/s vid Slussen) bara kan realiseras vid onormalt stor nivåskillnad mellan Mälaren och Saltsjön (1,22 meter). Vid medelnivåskillnad (0,67 m) är den maximala avbördningen totalt enbart ca 1500 m3/s och krymper med ca 20 m3/s för varje centimeter nivåskillnaden minskar.


Detta framgår av en opublicerad rapport från Vattenfall 2013, som varit känd men inte redovisats av Slussenprojektet. Det har även bekräftats muntligt av ansvarig författare.


Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, beräknas samtidigt det stigande havet från ca 2030 och framåt orsaka minskad medelnivåskillnad vid Slussen med ca 1 cm/år.


Det här medför att Mälaren kan komma att svämma över i framtiden, varvid även Tunnelbanans och Citybanans tunnlar skulle riskera att vattenfyllas. Hela "Nya Slussen" riskerar även att översvämmas eftersom kajerna mot Mälaren ligger 77 cm under Länsstyrelsens rekommendationer som fastställdes i mars 2015. Vissa kajnivåer har till och med sänkts i jämförelse med nuvarande nivå.


Stockholms stad har inte redovisat den verkliga avbördningen inför domstolarna vid prövning, utan felaktigt hävdat att Slussenprojektet klarar kravet på totalt 2000 m3/s. 

 

4. Bygglov för provisorisk bussterminal prövas i domstol


Sakägare har överklagat bygglovet för den provisoriska bussterminalen som ska ligga på kajen vid Stadsgårdsleden. Huvudmotivet till överklagan är att det inte finns någon lagakraftvunnen slutlig placering av den permanenta bussterminalen. Skulle sakägaren få rätt innebär det förmodligen att "Nya Slussen" stoppas tills en eventuell detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget vunnit laga kraft och ägarfrågan om berget klarats ut.

 

5. Bussterminalen i Katarinaberget - ett stort riskprojekt


Detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget upphävdes som bekant av domstol. Planprocess nummer två för samma projekt pågår på Stadsbyggnadskontoret men förefaller inte ha kommit någon vart.


En av Nya Slussenprojektets stora risker är att bussterminalen inte kan byggas. Förmodligen kommer en alternativ lösning tas fram i planprocessen. Den är av stor betydelse för Nacka- och Värmdöborna. En sådan borde ha presenterats och accepterats av de två kommunerna innan bygget av "Nya Slussen" inleddes.


Uttalanden av politiker i Stockholm har bidragit till en osäkerhet om Stockholms stads ansvariga är genuint intresserade av att driva frågan om bussterminal i Katarinaberget. Eventuellt kanske staden vill vänta med ett besked, att det inte blir någon bussterminal vid Slussen för Nacka och Värmdö, tills hela "Nya Slussen-projektet" kommit längre och är eller uppfattas som svårare att avbryta.


Skulle det bli stopp för detaljplanen i Katarinaberget en andra gång, eller om ägarfrågan inte skulle gå stadens väg, kommer den fyra år långa och för kollektivtrafiken i innerstaden mycket besvärande avstängningen av Katarinavägen ha varit i onödan. Även allt arbete och kostnader som lagts ned på att bygga en förbindelse mellan T-banan och bergrumsterminalen skulle komma att ha varit förgäves.

 

6. Expertgruppens m.fl. identifierade brister har inte hanterats


Expertgruppen, liksom från kommunen oberoende experter, har påtalat ett stort antal brister i projektet som måste lösas. Lösningar på de påtalade bristerna har inte presenterats. Det gäller bland annat lösningar på brandsäkerhets- och ventilationsproblemen i biltunneln genom Nya Slussen. Någon utformning av den stora branta trappan, rulltrappor och hissar inrymda i någon slags "genomskinlig" byggnad har inte presenterats. Den utlovade Katarinaparken är heller inte färdigprojekterad. Expertgruppen ansåg att ett gestaltningsprogram var nödvändigt, något sådant har inte presenterats.


Att projektet "Nya Slussen" inte är stabilt, att det är oklart vad som ska byggas och hur, är huvudorsaken att staden tvingats ingå ett taklöst avtal med Skanska, se nedan.

 

 7. Skattebetatalarna tar risken när Skanska bygger


En lång rad upphandlingar har genomförts av "Nya Slussen". De tunga delarna har tilldelats Skanska som entreprenör. Avtalen är utan tak och på löpande räkning. All risk vid problem med byggverksamheten och eventuella fördyringar ligger på skattebetalarna. En risk finns att "Nya Slussen", blir ett nytt "Nya Karolinska" - även om avtalsformen är en annan.

 

8. Var nya beslutet i Kommunfullmäktige om 12-miljardersprojektet korrekt?


Flera privatpersoner har i domstol begärt en laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2015 om att påbörja "Nya Slussen".

 

9. Revision har beställts


Beslut har fattats inom staden att en revision av projektledningen för "Nya Slussen" ska genomföras. Den utförs av revisionsfirman Ernst & Young och ska vara färdig den 2 februari.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Länkar till tidningsartiklar om Slussen


Den bästa sammanfattningen av felbesluten i ärendet:


http://www.svd.se/vaga-backa-om-nya-slussenArtikel från DN 2010 som visar att få trodde på förslaget när det beslutades:


http://www.dn.se/sthlm/slaget-om-slussen/Artiklar i i urval:


Elisabet Andersson (SvD)


http://www.svd.se/politiska-slitningar-innan-slussen-klubbades/av/elisabet-andersson


http://www.svd.se/politiker-forstod-inte-beslut-om-nya-slussen/av/elisabet-andersson


http://www.svd.se/ingen-vet-vad-byggkaoset-kommer-att-kosta/av/elisabet-andersson


http://www.svd.se/extern-granskning-av-slussen-avbrots/av/elisabet-andersson


http://www.svd.se/jattebygge-pa-lopande-rakning/av/elisabet-andersson


http://www.svd.se/slussen--hur-kunde-det-ga-sa-felOla Andersson (DN)


http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-nu-har-slussenprojektet-fatt-slagsida-och-ar-pa-vag-mot-botten/


http://www.dn.se/sthlm/slussen-en-snurrig-historia/


http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-det-finns-ett-enklare-och-snabbare-alternativ-for-slussen/Mats Wickman i SvD


http://www.svd.se/dags-for-en-ny-folkresning


http://www.svd.se/odemokratiskt-tigande-om-slussen


http://www.svd.se/kolingsborg-och-debaser-ar-viktiga-kulturminnenFredrik von Feilitzen


http://www.svd.se/politiker-lockas-ta-fel-beslut-om-slussen


http://www.svd.se/riksantikvarien-borde-ryta-till


http://www.svd.se/valkomnar-alla-att-folja-med-sin-tid


http://www.svd.se/dags-att-ta-av-munkavlenErik Hörstadius i Affärsvärlden, Lotta Dinkelspiel i Fokus


http://sthlmslussen.se/dokument/Erik_Horstadius_Affarsvarlden_2015.06.jpg


http://www.fokus.se/2015/12/inkompetens-i-megaformat/DN Debatt och SvD Brännpunkt


http://www.dn.se/debatt/naringslivet-vill-inte-ha-alliansens-slussenlosning/


http://www.dn.se/debatt/stockholm-riskerar-att-fa-europas-farligaste-biltunnel/


http://www.svd.se/vaga-backa-om-nya-slussen


http://www.svd.se/nya-slussen-ar-en-dramatisk-forsamring
http://www.svd.se/undvik-ett-historiskt-misstag 

 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

Vill du veta mer? Skicka ett mail till info@sthlmslussen.se