Expertgrupp

Pressmeddelande Stigbergsgruppen 2015-02-03

Granskningsgruppen bekräftar kritiken mot ”Nya Slussen”


Granskningsgruppen har gjort ett anständigt arbete inom ramen för ytterligt begränsade direktiv. Deras rapport bekräftar i allt väsentligt kritiken mot ”Nya Slussen”.


Som så ofta innehåller de större underlagsrapporterna, som ligger på stadens hemsida den väsentliga informationen. Sammanfattningarna och presentationen vid presskonferensen är uppenbart tillrättalagda för att tillgodose tjänstemännens vilja att baxa igenom ”Nya Slussen”.


-Det är som det brukar vara i kontroversiella utredningar. Den viktiga informationen får man leta fram själv. Politiken säljs, jag har varit med om det många gånger, säger Ole Settergren, sammankallande i Stigbergsgruppen, en paraplyorganisation för grupper som arbetar för en bra förnyelse av Slussen.


Granskningsgruppen konstaterar bland annat att:


·         Den nuvarande anläggningen självklart går att renovera


·         De budgeterade kostnaderna så kraftigt överstigit Kommunfullmäktiges beslut att ett nytt beslut behöver fattas av fullmäktige.


·         Utformingen av Stadsgårdsledstunnelen och Katarinabergetsbussterminal inte uppfyller gällande säkerhetskrav. Omfattande kompletterande utredningar krävs. Tills dessa presenterats är det oklart om anläggningarna kan klara säkerhetskraven.


·         Stadsbusstrafiken får sämre förutsättningar i ”Nya Slussen” än i den nuvarande konstruktionen. (Att Nacka-Värmdöbusstrafiken också får sämre förutsättningar tar granskningsgruppen tyvärr inte upp)


·         Cykel- och gångtrafik måste ges bättre lösningar


Genom att Miljödomen den 21 januari i år sannolikt kommer att överklagas till Högsta Domstolen (HD) kan miljödomen vinna laga kraft tidigast när HD avslagit prövningstillståndsansökan. Med normal handläggningstid är det i augusti i år.


-Innan miljödomen är färdigbehandlad har Stadshuset åtskilligt med tid att fatta beslutet att inte genomföra alliansens skandalprojekt ”Nya Slussen”. Det är ett projekt som för en kostnad av minst 10 miljarder kronor ohjälpligt förfular Stockholm, orsakar stora trafikstörningar i sydöstra Stockholm i flera år, inte har någon bussterminal för Nacka-Värmdöbussarna och som i en eventuell fullfunktion ger en sämre lösning för kollektivtrafiken än den vi har i dag, säger Ole Settergren.


-Hade granskningsgruppen även analyserat lösningarna i ”Slussen plan B” hade den kunnat konstatera att ”Nya Slussen” också har betydligt sämre lösningar för gångtrafikanter och cyklister än vad som är möjligt att åstadkomma i en utveckling av den nuvarande konstruktionen.... forts från första sidan

De Elva punkterna:

 

2010 förutsatte att det skulle finnas en godkänd helhetslösning. Om Nya Slussen börjar byggas innan det finns en detaljplan för bussterminalen kommer bygget att fastna i ett långvarigt provisorium med stora trafikproblem. I en av Stockholms viktigaste knutpunkter.


Bussterminalen i Katarinaberget har stoppats av domstol. Bussresenärerna från Nacka och Värmdö får nöja sig med en provisorisk terminal ute på Stadsgårdskajen under minst 10 år.


Den provisoriska Stadsgårdsleden med bara två körfält kommer att försämra framkomligheten och mista anslutningen mot Skeppsbron.


Saltsjöbanan kan inte gå till Slussen, utan slutar vid Henriksdal och får bussanslutning till en redan överbelastad terminal på Stadsgårdskajen.


Om staden försöker med en ny planprocess för en bussterminal i Katarinaberget är det osäkert om den klarar säkerhetskraven. Och även om en ny plan skulle godkännas kan de berörda fastighetsägarna hindra bygget av bergterminalen genom att motsätta sig inlösen av fastigheter.


Det är mycket troligt att Katarinaterminalen aldrig kommer att kunna byggas. Därmed kommer hela Nya Slussen inte heller kunna förverkligas. Frågan är då om staden vill ha ett långvarigt provisorium eller om man är beredd att välja en snabbare och enklare lösning, till exempel en etappvis rivning och återuppbyggnad i moderniserad form som bevarar den nuvarande flexibla trafiklösningen


Den beslutade budgeten för Slussenprojektet kommer att överskridas med över 1 miljard kronor enligt exploateringskontoret. I den kalkylen är ändå inte alla tillkommande kostnader inräknade. Fullmäktiges beslut 2010 förutsatte full extern finansiering av bussterminalen och att staten bekostar 880 miljoner för ökad avbördning av Mälaren. Inget av detta är uppfyllt. Dessutom tillkommer skadeståndskrav från sakägare i Mälaren.


Tidplanen är satt ur spel. 2010 förutsattes att ombyggnaden skulle starta 2012 och vara färdig 2018. Bussterminalen skulle stå klar 2015. Nu vet vi att den inte ens kommer att kunna påbörjas i år.


Nya Slussen klarar inte framtida havsnivåer. Detaljplanen för Nya Slussen föreskriver nivån +1,70 m för samtliga kajer. Länsstyrelsens rekommendation för lägsta nivå är +2,42 m. Risken för översvämningar i Nya Slussen är mycket stor när havet stiger på grund av klimatförändringar. Dricksvattnet för två miljoner människor hotas om saltvatten tränger in i Mälaren.


Nya Slussen får dålig funktionalitet för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik. En stor huvudbro istället för nuvarande två mindre broar samt nya T-korsningar istället för nuvarande planfria ger försämrad framkomlighet.


Den provisoriska bussterminalen på kajen har inte tillräcklig kapacitet den närmaste 10-årsperioden, innan T-banan till Nacka är utbyggd. Denna bussterminal ska också ta emot alla resenärer från Saltsjöbanan som får sin slutstation i Henriksdal. Redan nu krävs förbättrad kapacitet i Slussens bussterminal.


Nya Slussen har smala cykelfält mellan bilar och bussar. I flera korsningar måste cyklister kryssa sig fram mellan filer. Det blir hårnålskurvor och en brant backe till gång- och cykelbron.


Nya Slussens biltunnel och bergterminalen uppfyller inte normala krav för säkerhet. Den 430 meter långa tunneln för Stadsgårdsleden har ingen skyddande mittvägg mellan körriktningarna, och inte heller tillräckliga nödutgångar. Tunneln får en höjd på bara 4 meter istället för fri höjd 4,5 meter som krävs för tvåvåningsbussar och stora lastbilar. Mitt i tunneln planeras en T-korsning för trafik mot Skeppsbron. Bussterminalen i Katarinaberget skulle ligga 18 meter under Katarinavägen och 5 meter under havsytan. Långa gångavstånd och stora nivåskillnader ger längre bytestider och oacceptabla risker vid brand och olyckor.


Det går att förnya Slussen genom en återuppbyggnad och samtidigt ge bättre plats för gång, cykel och busstrafik


Plan- och bygglagens rätt till pågående markanvändning öppnar för en enklare och snabbare förnyelse av Slussen. Utredningen Slussen plan B visar att en förnyelse, genom etappvis rivning och återuppbyggnad, kan påbörjas direkt efter ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Den totala byggtiden för plan B är fem år. Under hela byggtiden kan trafiken fungera med alla förbindelser som finns idag. Genom en genomtänkt etappvis ombyggnad minimeras störningarna. Gående, cyklar, bussar, tunnelbana, bilar och båtar får god framkomlighet både under byggtiden och när förnyelsen är klar. Både Nacka-Värmdöbussarna och Saltsjöbanan kommer att kunna trafikera Slussen och få korta och bekväma byten under hela ombyggnaden och en bekväm terminal i nuvarande läge vid T-banan med en modern vänthall med utsikt över Saltsjön när allt står klart.


Läs hela rapporten på  www.slussen.nu
 


Förnya Slussen nu!


Idag, onsdag 12 november kl. 15:30 i Stadshuset, utser kommunstyrelsen en oberoende expertgrupp som ska utreda projektet Nya Slussen.

Arbetsgruppen SLUSSEN plan B. kommer då till Stadshuset för att överlämna nya beräkningar av byggkostnader, tidplan för bygget och en ny jämförelse av samhällskostnaderna för Nya Slussen och för Slussen plan B.


Den nya utredningen visar att Slussen kan förnyas etappvis under fem år, med mindre störningar och lägre kostnader, säger arkitekt Tor Edsjö. 


   Klicka på länken: http://slussenplanb.nu/wp-content/uploads/2014/11/SLUSSEN-plan-B-Tidplan-mängder-kostnader-2014-11-10.pdf


– Plan B kan komma igång snabbare och ger bättre framkomlighet, både under byggtiden och när förnyelsen är klar Det är främst gång-, cykel- och busstrafiken som förbättras. Förnyelsen enligt plan B ger också bättre skydd mot översvämningar, både i Mälaren och mot framtida högre havsnivåer, enligt arkitekt Lennart Klaesson.


-  Den totala byggkostnaden för plan B är 4 miljarder. Nya Slussens byggkostnader ligger över 9 miljarder. Vid en samhällsekonomisk jämförelse blir kostnaderna för Nya Slussen 20 miljarder högre än för plan B, hävdar nationalekonomen Richard Murray.


   Klicka på länken: http://slussenplanb.nu/wp-content/uploads/2014/11/Samhällsekonomisk-jämförelse-av-två-alternativ-för-ombyggnad-av-Slussen-nov-2014.pdf   


 


Mer information finns på:  www.SLUSSENplanB.nu     


Kontakt:


Tor Edsjö  0708 – 129 429


Lennart Klaesson  0733 – 590 910


Richard Murray  076 – 801 68 97