Skola m m

 

SKOLA M M

 

SKOLA

 

Det är ett attitydproblem

 

Mycket har skrivits om skolan efter det nedslående resultatet från Pisa-rapporten, både det fina med engagerade lärare och det dåliga med stressig arbetsmiljö och för mycket inblandning utifrån. Men en aspekt har inte berörts så mycket nämligen elevers och föräldrars attityd till skolan. Alltför många ser skolan som perioder som man måste genomleva men utan att ta till vara det den kan ge och utan att riktigt anstränga sig som man gärna anstränger sig i t ex idrott som man har som fritidsintresse.

Samma problem finns i flera länder och ett projekt som undersökte 20 000 amerikanska gymnasieelever och kommer fram till att skolreformer fokuserar på hur man kan ändra skolan men i stället borde fokusera på hur man kan ändra på elevernas attityd till skolan dvs att man måste anstränga sig mera.

Detta är inte något enkelt som låter sig göras i en handvändning men frågeställningen måste lyftas fram och debatteras både i medierna och skolorna.

Stockholmspatiet vill också:

* ha höga förväntningar på eleverna

* ha tydliga mål, ramar och regler

* ha lugn och arbetsro i skolan

* ge lärarna tid att utveckla pedagogiken

* ge ökat utrymme för idrott och hälsa

* att inga elever ska lämna grundskolan med bristande kunskaper i svenska, matematik och engelska

* att elevers närvaro ska följas upp och rapporteras kontinuerligt till föräldrarna

* satsa på lärlingsutbildning och ta vara på praktiska färdigheter

* ha ökad samverkan mellan skola, högskola och näringsliv

 

 

 

VÅRD OCH OMSORG

 

Stockholmspartiet vill ha valfrihet mellan vård och omsorg i privat och offentlig regi.

För äldre människor med fysiska eller psykiska problem ska det finnas olika slag av service eller boende. Boendet bör anpassas till graden av funktionsnedsättning: servicehus, vårdhem, kompetent hemtjänst eller hemsjukvård. Dessutom måste det finnas stöd för anhöriga som ofta utnyttjas som vårdare långt över sin förmåga.

Att de finns två huvudmän för vård och omsorg, landstinget och kommunen, kan innebära kompetenskonflikter och att vissa frågor hamnar mellan stolarna. Det händer att s k medicinskt färdigbehandlade patienter, ofta äldre, skickas hem utan garantier för nödvändig omsorg eller rehabilitering.

Stockholmspartiet vill uppmuntra att förskolor drivs som föräldrakooperativ, personalkooperativ eller i privat regi som alternativ till den kommunala verksamheten. Vinsten som går till ägarna bör vara skälig

INTEGRATION

 

Invandrare ska ses som den tillgång de är och inte som ett problem. Sverige har behov av arbetskraft och det är angeläget att nyinflyttade får möjlighet att försörja sig själva så fort som möjligt. Även om en person talar svenska med brytning kan hen ha något viktigt att säga! En stockholmare är en stockholmare oavsett var man är född.

STOCKHOLM SKA HA ETT RIKT KULTURUTBUD

 

Stockholmspartiet vill

* se fler söndagsöppna bibliotek

* ge ökade anslag till småteatrarna

* att byggnader och övriga anläggningar med kulturhistoriskt värde tas tillvara bättre

* att Kulturskolan, en kommunal kulturskola för aktiviteter efter lektionstid, får mer resurser

* ge unga mer möjligheter att ta del av kulturen