arkiv juni 2015- december 2017


 • Ökad insyn och öppenhet i politiken


 • Bygg inte bort Stockholms skönhet och identitet


 • Stoppa rivningarna


 • Ge plats för utomhuslek och idrott när nya områden planeras


 • Kollektivtrafik - inte Österleden


 • Fler infartsparkeringar:
   minskad bostadsbrist, bättre  framkomlighet, bättre miljö

Arkiv:  juni 2015 - december 2017

Spiken i kistan för 

Nobel Center?

Med  ovanstående rubrik skriver  Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 12 december 2017 att planen för Nobel Center ligger hos Mark- och miljödomstolen som har begärt yttrande från Riksantikvarieämbetet dvs den myndighet som  är expert på bl a kulturmiljö. Myndighetens slutsats är att Nobelstiftelsens och Stockholms stads planer att placera den enorma byggnaden på Blasieholmen är oacceptabla! Det skulle innebära "påtaglig skada" på en riksintressant historisk miljö.


Måtte det bli avgörande för beslutet! Att placera Nobel Center på en annan plats skulle kunna medverka till att utveckla en annan del av staden.med många positiva effekter Läs mer.. https://www.svd.se/kritiken-kan-vara-spiken-i-kistan-for-nobel-center


Vertikal odling -

fröjd för öga och miljö

Vertikal odling dvs odling på väggar förekommer både inomhus och utomhus, för dekoration, luftförbättring och odling av grönsaker.


Gröna väggar utomhus och även gröna tak renar luften då bladen fångar upp smuts och skadliga partiklar. Bladen reflekterar också solljus och avdunstar vatten vilket leder till svalare stadsmiljö på sommaren och reducerar buller. Det är ett ekosystem mitt i en urban miljö.


Gröna väggar ökar runt om i världen; i Stockholm finns en i korsningen Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan där man ser den när man höjer blicken. I Helsingborg finns sedan några år en växtvägg vid Konsul Olssons plats. En av de mest berömda gröna väggarna finns i Paris vid Musée du quai Branly, skapad av Patrick Blanc.


Stadsodling på höjden är en stor resurs för närodlad matproduktion för grönsaker året om. I Stockholm har några entusiastiska ungdomar startat företaget Grönska i en nedlagd värmecentral i Hammarbyhöjden och har fått stadens Innovationsstipendium för det. Man odlar bl a sallad och basilika. I Malmö stadsodlingsförening Odla i stan har man en 50 kvadratmeter stor växtvägg i stadsdelen Seved; på sommaren odlar man bl a sallad, lök, tomater och på vintern grönkål och perenna örter.


Vid sådan hydroponisk odling på höjden ersätts jord av näringslösning och det går åt avsevärt mindre vatten. På väggen staplas hyllor på varann som  måste övervakas noggrant. Inomhus ger lysdioder med omväxlande rött och blått sken i intervaller det ljus som behövs. Många gånger kan detta kombineras med solpaneler.


Forskning pågår för att effektivisera tekniken med vertikal odling. För att installera flera växtväggar kan Stockholms stad överväga att i kravspecifikationen vid ombyggnader och nybyggen skriva in att om möjligt bör en grön vägg sättas upp inom ramen för projektet och på så sätt både verka för en bättre miljö och långsiktig utveckling av tekniken.


Stockholmspartiet 2017-09-06


70 000 namn krävs för Nobelomröstning skriver SvD.

Läs mer på http://www.svd.se/silvias-forslag-skulle-krava-70000-namn

Kampen om Kungsträdgården

I gårdagens (15 april) DN.Kultur s 7 finns en mycket bra debattartikel om Kungsträdgården och den planerade Apple butiken...

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/stockholmarna-har-forlorat-sedan-lange/

Frågetecken om Nobel Center solkar varumärket.  

Så lyder rubriken i Björn Tarras-Wahlbergs   artikel i SvD 11 mars 2016.  http://www.svd.se/bjorn-tarras-wahlberg-fragetecken-om-nobel-center-solkar-varumarket/i/senaste/om/ledare

 

Även utomlands uppmärksammas hur det planerade nobelcentret hotar harmonin i Stockholms klassiska arkitektur.

 

“Le futur Centre Nobel menace l´harmonie architecturale de Stockholm” skriver diplomaten Gösta Grassman i Le Monde den 1 mars. Läs mer...

De tänkte inte på barn när de byggde

skriver Svenska Dagbladet på sidan 16 den 8 februari. Läs mer http://www.svd.se/de-tankte-inte-pa-barn-nar-de-byggde

Nehej, förbifarten löste inte det problemet heller


Under den rubriken analyserar Viktor Barth-Kron i Dagens Nyheter den 30 januari 2016 det planerade bygget av Förbifarten och hur de 30 miljarder kronor som den beräknas kosta kan användas till att bygga spårbunden kollektivtrafik som är grundförutsättning för att bygga de hundratals tusen bostäder som Stockholmstrakten behöver. Läs mera


Den 21 januari 2016 startade de första tunnel-sprängningarna i Förbifart Stockholm.

Arkiv:  juni 2015 - december 2017

Ett rivningsspöke går genom Stockholm igen - vänsterstyret offrar kulturmiljö för att göda fastighetsägare

Vill du bli medlem?

På sidan kontakt kan du läsa hur du kan bli medlem  - klicka här.

Omslagsbilden ”Kungsträdgården, norra delen, första maj 2012” är en del av en bild på "sv.wikipedia.org/wiki/Kungsträdgården" Upphovsman är "Larske"

Cykelkartor

Regional cykelkarta på Trafiken.nu

Cykelbanor i Stockholm på Stockholm.se

Stadsplanerarna missar barnen

Så lyder rubriken i en artikel i Svenska Dagbladet den 9 februari 2016 skriven av Märit Jansson, universitetsrektor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon skriver att Sverige tidigare var ett föregångsland när det gäller barns utemiljöer men tyvärr ses barnen i dag som ett särintresse, något som inte tas hänsyn till ens där det byggs bostäder för barnfamiljer. Behovet av att bygga fler bostäder är stort men hur det görs påverkar vilka livsmiljöer vi får. Tanken om "förtätning" missförstås och används som argument för att bygga igen många öppna ytor, trots att behovet av dem ofta ökar med tätare bebyggelse. Det behövs en kursändring i stadsbyggandet. Lagstiftning om barnkonsekvensanalyser, tillräckliga friytor och väl genomtänkta trafiklösningar ser ut att vara enda sättet att lyckas med det. Utan tydliga krav försvinner barnen ur stadsplaneringen. Läs mer 

http://www.svd.se/stadsplanerarna-missar-barnen


Stockholm kommer att växa de närmaste åren med

30 000 nya bostäder skriver SvD 10 april 2017.

Stockholmspartiet tycker att det är viktigt att du som medborgare påverkar den framtida stadsmiljön.


Byggtakten är redan hög i Stockholm. 4 000 nya bostäder har byggts de senaste åren och 30 000 är under planering. Nybyggnader och planerade bostäder samt markanvisade finns fördelade över hela Stockholm både innerstad och ytterområden.


Stora nybyggen påbörjade, planerade och markanvisade i Farsta med 6296 bostäder i Kista/Rinkeby 2 970, i Skarpnäck med 2487 bostäder, i Skärholmen med 2007 och Spånga /Tensta 1915  i Hägersten/ Liljeholmen med 1891 i Hässelby/ Vällingby med 1711 i Älvsjö med 1506 i Bromma med 1280


Även i innerstaden finns påbörjade planerade och markanvisade på Norrmalm med 1450 bostäder, på Östermalm 573, på Södermalm med 918 och på Kungsholmen med 391.


Planerna rymmer också nya bostadsområden som Norra Djurgårdsstaden som ska rymma 12 000 bostäder och Hagastaden som rymma 6000 bostäder.


Det är viktigt att vara med och påverka utformningen av de nya bostadsområdena. Frågan är när det ska göras. Det finns två tillfällen.

Det första är när detaljplanen för ett planerat område ska fastställas. Planen över området ställs ut och det är fritt att ge synpunkter. Annonsering görs av Stockholms stad

Det andra tillfället är när politikerna ska rösta om förslaget till detaljplan. Då kontaktar man utvalda politiker antingen de som företräder det parti man stöder eller om partiet inte har någon plats i fullmäktige de politiker som bedöms mest lyhörda för ens synpunkter. De uppvaktas med skrivelser där man framför alla sina åsikter.


Våra nya områden kommer att prägla mångas boendemiljö åratal framöver. Husbyggnaderna måste ha hög standard både vad gäller kvalitet på material och ljus och ljud.

Det måste finnas tillgång till grönområden och möjlighet till uteaktiviteter En fungerande infrastruktur som inkluderar vattenförsörjning, kommunikationer, skolor, förskolor, bibliotek,  idrottsanläggningar samt tillgång till livsmedelsbutiker o andra servicebutiker .


Ett rivningsspöke går genom Stockholm! Nu rivs 1800-talsfastigheter åter! Rivningsspöket som raserade Klara-kvarteren för 50–60 år sedan härjar igen; närmast i tur står Astoriahuset.


I Svenska Dagbladet den 29 november 2017 analyserar Mats Wickman under rubriken "Släpp hyckleriet om varför Astoria rivs". Han skriver att fastighetsbolaget Humlegården, som äger fastigheten på Östermalm, skulle kunna åtgärda sättningsskadorna som finns i huset för en kostnad som är en bråkdel av den vinst på en dryg miljard som man gjorde under första halvåret 2017 och återställa hela Astoriafastigheten.


Protesterna mot rivningen har varit många, bl a från kulturmiljöorganisationerna Samfundet S:t Erik och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Att de, med 8 000 medlemmar, hoppat av som kunder hos Länsförsäkringar, som äger fastighetsbolaget Humlegården, har inte hjälpt. Vetskapen att en stad är intressant om den har byggnader från olika tidsepoker struntar man i.


Orsaken är: man vill tjäna ännu mera pengar än man redan gör genom att öka den uthyrningsbara ytan. Och i detta medverkar fega vänsterpolitiker i Stadshuset!  Man struntar i fördömanden som gjordes av rivningarna i Klara-kvarteren av efterföljande generationer och gör med öppna ögon om samma oåterkalleliga misstag. Vem hade trott att ett vänsterstyre offrar gemensam miljö och låter sig köpas av den privata penningen? Läs mer https://www.svd.se/slapp-hyckleriet-om-varfor-astoria-rivs--sag-som-det-ar


"Sagan om Slussen"

En video av Unga Stockholmare

Fler infartsparkeringar:

minskad bostadsbrist, bättre framkomlighet, bättre miljö


I samband med det så kallade Stockholmsförsöket – då trängselskatten infördes – anlades flera infartsparkeringar. SL har i dagsläget ca 10 000 infartsparkeringsplatser fördelade på omkring 100 ställen i de flesta av länets kommuner. 1 500 av dem tillkom i samband med Stockholmsförsöket. Stockholms Stad/Stockholm Parkering äger och driver 25 infartsparkeringar med närhet till buss, tåg eller tunnelbana. Parkeringarna är alltid avgiftsfria och ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken. Den som väljer att parkera bilen på en infartsparkering, för att sedan åka kollektivt, bidrar till en bättre miljö för alla som bor och arbetar i Stockholm.


Stockholm Parkering har totalt sett byggt ca 33 anläggningar, av dem finns idag 24 kvar. Den vanligaste orsaken till att infartsparkeringar utgår är att marken är detaljplanelagd för bostäder. I väntan på att bostäder ska byggas beviljas ett tillfälligt bygglov för infartsparkering.


Stockholmspartiet anser att det är helt fel att minska på antalet infartsparkeringar! Dagens underskott på infartsparkeringar leder dessutom tidvis till ohållbart kaos. En vanlig orsak till minskningen sägs vara att infartsparkeringar ofta bara får tillfälligt bygglov tills bostäder byggs på marken. Enligt Stockholmspartiet är det en stor miss i stadsplaneringen. Antalet infartsparkeringar borde istället öka kraftigt – både i Stockholm och kranskommunerna!


 • Bostäder och infartsparkeringar står inte i något motsatsförhållande till varandra
 • Vid planering av varje nytt bostadsprojekt ska det vara obligatoriskt att undersöka om man kan planera för permanent plats för infartsparkering
 • Tillfälliga bygglov för infartsparkeringar ska bara utfärdas i undantagsfall
 • Om fler infartsparkeringar anläggs kommer det att bli mer attraktivt för dem som i vanliga fall tar bilen att kombinera bilresan med att resa kollektivt, vilket både leder till bättre miljö och bättre framkomlighet
 • Om fler infartsparkeringar anläggs kommer det att bli mer attraktivt för fler att bosätta sig längre bort från stadens centrum, vilket leder till minskad bostadsbrist


Stockholmspartiet 2017-10-23


Ska Apple bygga våra nya torg?

Under ovanstående rubrik beskriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 26 september hur det multinationella företaget Apple vill "tugga i sig en bit av Kungsträdgården". Man har förstått värdet av offentliga rum, något som lokala politiker inte alltid har koll på dvs att torg och parker både är kravlösa mötesplatser och helt nödvändiga demokratiska rum.


Förra veckan kom Apples dröm om att öppna en butik i Kungsträdgården närmare förverkligandet då alla partier utom  KD godkände fortsatt detaljplanearbete; men beslut fattas i kommunalfullmäktige efter valet!

Något för väljare att tänka på! och för ansvarstagande politiker!

Kortsynt och ansvarslöst att låta ett kommersiellt företag bre ut sig i Stockholms äldsta offentliga park som också är den enda parken i city!


Apple använder sig numera av pretentiösa ordval för att förvirra och för att komma bort från begreppet butik: butikerna kallas för "town squares"!  Många har reagerat på den kvasidemokratiska retoriken och bl a Fiancial Times skriver att torg och parker också är platser för protester, t ex Himmelska fridens torg och Taksim-torget. Hur kan det fungera i en kommersiell butikslokal? Och hur kan så många av stadens politiker låta sig bländas av färgglada broschyrer på glansigt papper?

Ordens makt över tanken! Skärpning beslutsfattare! Än finns det tid att tänka om! Läs mer...https://www.svd.se/ska-apple-bygga-vara-nya-torgStockholms historia av att förstöra historia

Med ovanstående träffande rubrik beskrev Susanna Popova i Svenska Dagbladet den 14 maj Kungsträdgårdens historia, hur området närmast Hamngatan blivit "kvartersmark", hur parken nu ska omdanas och hur fel det vore att låta en Apple-butik placeras där. Hon framhåller hur städer runt om i världen har helst flera riktigt fina parker, att också Stockholm nu bör skapa en sådan "och lyfta fram de olika lager av vår identitet som finns nedlagda " i Kungsträdgården. Hennes förhoppning är att om Apple blir upplyst om hur deras butik där "skulle skära av våra trådar bakåt" borde det gå att tillsammans med stadsplanerarna enas om en annan plats för Apples flaggskeppsbutik i Stockholm. MÅTTE DET LYCKAS! Läs mer..... https://www.svd.se/stockholms-historia-av-att-forstora-historia


Stockholms särart säljs ut till förmån för höjd vinst hos byggherrar!

Åtta företrädare för Naturskyddsföreningen, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik skriver i Svenska Dagbladet den 29 april hur Stockholms vackra stadssiluett med kyrktorn och märkesbyggnader alltmer skyms av nya stora byggnader. Större och högre hus ger mera vinst åt byggherrarna. Vem hade väntat sig detta av ett "vänsterstyre"?


Enligt stadens aktuella översiktsplan kan fastighetsexploatörer bygga utan hänsyn till de kvaliteter som gör Stockholm unikt och älskat - tillväxten sker på bekostnad av oersättliga stadsmiljövärden.

Påbyggnader i flera våningar och rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader t ex Astoriahuset, görs för att ge största möjliga vinst för fastighetsägarna medan priset för det övriga samhället blir omfattande resursförbrukning, miljöbelastning samt mörka och otrivsamma gator. Därför vill de tre miljöorganisationerna kraftfullt uppmana staden att göra om översiktsplanen. Den håller inte måttet bl a på grund av att:


Koncentration av bebyggelse till de centrala delarna leder till ökad segregation. I stället bör bebyggelsen, också enligt regionplanen, fördelas till åtta kärnor i närregionen.  Där finns en stor potential för fler bostäder, bättre service, kultur och näringsliv som skulle kunna leda till nya attraktiva områden.


Barns och vuxnas behov av parker och friluftsområden åsidosätts i dag i Stockholms planering.


Översiktsplanen behöver kompletteras med områdesplaner som bl. a. visar hur infrastrukturen ska byggas. Läs mer: Stockholms särart säljs ut till förmån för höjda vinstkrav


STOCKHOLM SKA VÄXA MEN ALLT RYMS INTE I INNERSTADEN - STADSKÄRNOR I NÄRFÖRORT SKA UTVECKLAS OCH SPÅRTRAFIK BYGGAS UT

https://www.svd.se/stora-hoga-hus-forvandlar-stockholm-radikal


Varför viker statens fastighetsverk ner sig?

Elisabet Andersson beskriver i Svenska Dagbladet den 14 mars hur Statens Fastighetsverk, SFV, som har till uppgift att bevaka de statligt ägda kulturmiljöerna vid Blasieholmen plötsligt väljer dialog med Nobelstiftelsen trots att man i maj var beredd att överklaga. Då ansåg man att det föreslagna Nobelbygget skulle försvåra Nationalmuseums framtida utveckling. Man skrev att Nobelbygget varken tog hänsyn till "omgivningens skala, stiluttryck, detaljeringsgrad eller helheten kring vattenrummet". Dessutom saknades adekvata trafiklösningar. Man skriver nu att argumenten fortfarande är aktuella men man väljer att inte gå vidare i den juridiska processen.


Jurister som anlitats för att granska ärendet har kommit till slutsatsen att "saken förtjänar en förutsättningslös rättslig prövning". Det vore rimligt att ett stort privat bygge mitt i Stockholm, som dessutom kräver rivning av en gammal kulturmiljö, dvs Tullhuset från 1800-talet, redovisas och prövas seriöst. Vad har fått SFV att ändra ståndpunkt?

Blev den politiska pressen för stor när två S-ministrar i november lovade frikostiga framtida bidrag till Nobelbygget? Man frågar sig varför ministrarna gör dessa utfästelser. Varför är man så angelägen att stödja ett projekt som har så svagt folkligt stöd? Vilka motiv ligger bakom detta?  Läs mer..https://www.svd.se/maktspelet-kring-nobel-center--myndighet-viker-sigRivningar

I en tid då historielösa politiker åter beslutar att riva oersättlig kulturmiljö i Stockholm, t ex Astoriahuset på Nybrogatan och Tullhusen på Blasieholmen, vill vi visa minnesstenen över Klara som Stockholmsparitet lät göra år 2005 för att inte liknande misstag skulle upprepas. Men trots att de flesta stockholmare nu djupt beklagar rivningarna på 60-talet är politikerna döva för påminnelser om tidigare misstag i stället för att lära av historien.

Stenen finns på Frösundatoppen som ligger i Hagaparken – en av Stockholms läns högsta konstgjorda toppar - gjord av husresterna från Klara. Fotot lånat från blog.svd.se/mittstockholm

SEGREGATION - INTEGRATION


Händelserna i Rinkeby i mitten av februari då det uppstod tumult mellan några personer med kriminell bakgrund och polisen har aktualiserat frågan om att Stockholm är en segregerad stad. Orsakerna har analyserats ofta och är många. Bilden av stadsdelen ges huvudsakligen av personer som inte bor där. Men vissa viktiga fakta hör man inte så ofta nämligen att många av stadsdelens invånare trivs där och uppskattar sin stadsdel; där finns granngemenskap. Det som förstör är vissa kriminella element och att många vardagliga servicefunktioner har försvunnit t ex bankomater.


Det självklara är att samhället måste bidra med att återupprusta området; politiker måste ta initiativ och i samarbete med lokala företrädare göra små och stora förbättringar. Polisens insatser under tumultet har kritiserats och det är inte politikernas sak att detaljreglera polisernas arbete - men en sak i polisens verksamhet kan även en lekman påpeka, nämligen att det ska finnas flera synliga poliser i området dvs patrullera vid centrum osv. Det ger en trygghetskänsla för dem som bor där och visar att samhället "bryr sig". Detta efterfrågas också ofta av medborgarna.


En annan viktig del i polisens arbete är att bli bekant med särskilt ungdomarna genom att besöka skolor, berätta om sitt arbete osv. Att sådana insatser förebygger brott har visat sig bl a på Söder under 70-talet. Detta utvidgade sätt för polisarbetet är en nyckel till att påbörja en positiv utveckling.


Många stadsdelar brukar beskrivas som "invandrartäta" med viss negativ klang. I stället bör de kallas "internationella"! Där finns mataffärer med specialiteter från olika delar av världen och kulturevenemang som man annars får åka långt för att få ta del av. Allt detta är tillgångar som Stockholm måste förvalta väl.


Stockholmspartiet 2017-03-05


Brandexpert varnar för dödsfälla i Nya Slussen

Brandexpert varnar för dödsfälla i Nya Slussen


Så lyder rubriken i en artikel i Svenska Dagbladet den 17 januari där brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin jämför det planerade bussgaraget med utrymmena på fartyg där en brand kan få katastrofala följder främst pga de giftiga rökgaserna som bildas snabbt. Han ser likheter för riskerna med det planerade bussgaraget med branden på färjan Scandinavian Star 1990 där 159 människor omkom - många av brandröken.

"En bussterminal är också ett slutet utrymme med liknande typ av brännbart material som på ett fartyg. Det skapar giftig rökgas vid brand och det är röken som är farlig. På Scandinavian Star satt folk döda på kojerna sedan någon öppnat hyttdörren och släppt in den giftiga gasen.


I riskbedömningar för garaget som presenterats säger man att brandgaserna skulle sänka sig i ett stabilt horisontellt skikt (!) men det är osannolikt. Det handlar om lättflyktiga gaser som skulle förvandla det begränsade utrymmet till en gaskammare. Avståndet mellan bussarna i garaget i Katarinaberget skulle vara en knapp meter vilket är ytterligare en riskaspekt.


Nya Slussens kommunikationschef Eva Rosman informerar om att en säkerhetsutredning gjorts av företaget Briab som inte väckt några frågor om brandsäkerheten i beslutsunderlaget. HUR ÄR DETTA MÖJLIGT! "Det är otäckt att de tar så lätt på riskerna" kommenterar Hans Wermelin.


Den 2 februari ska ärendet behandlas i stadsbyggnadsnämnden och sedan klubbas i kommunfullmäktige. Än finns det möjlighet att tänka om och inte bygga denna potentiella dödsfälla. Vilken politiker vill ha på sitt samvete att ha kunnat hindra detta men inte gjort det?  TÄNK OM - TÄNK RÄTT!

http://www.svd.se/expert-ny-bussterminal-kan-bli-dodsfalla


Skall Stureplan bli ett nytt Klara?

Med den rubriken beskriver tolv kulturpersonligheter i Svenska Dagbladet den 21 november hur rivningen av kvarteret där Sturegallerian ingår, om den tillåts, blir den mest omfattande rivningen av Stockholm sedan skövlingen av Klarakvarteren. Fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) planerar med Stadsbyggnadskontorets goda minne att riva 50 000 kvadratmeter av den utmärkt fungerande bebyggelsen varav en avsevärd del i byggnader som är kulturklassade.


Detta enorma ingrepp vill ADIA göra för att som man beskriver det "effektivisera" fastigheterna vilket i klartext betyder tjäna mera pengar på dem. Det finns intressanta tankar i förslaget men enligt ett motförslag som näringsidkarna i fastigheterna har utarbetat visar man att en mer varsam ombyggnad skulle kunna göras till en bråkdel av kostnaderna och med en byggtid på ett par år i stället för sju år som ADIA föreslår.


En varsam renovering med respekt för historiska och estetiska värden som gjorts i kvarteren kring Biblioteksgatan visar att ett sådant förfaringssätt även är ekonomisk vinst då där numera betalas Sveriges högsta affärshyror. En blick på omvärlden visar varför "utveckling", av det slag som Stadsbyggnadskontoret låter sig bländas av, inte gjorts t ex vid New Bond Street i London eller Rue Saint-Honore' i Paris.


Hur kan Stockholms politiker vara så historielösa och ens tänka tanken att fatta beslut som upprepar misstagen från 50- och 60-talens skövlingar av Klarakvarteren?! Läs mer http://www.svd.se/ska-skovlingen-av-klara-aterupprepas-pa-stureplan

Skattebetalarna subventionerar  byggherrarnas rivningskostnader

Jernhusens stora hus – invid Klara kyrka – med subventionerad tomträttsavgäld från Stockholms stad

Nobelbygget ökar vår innerstadsfixering

Med dessa ord som rubrik skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 9 december att kanske borde Stockholms ytterstad få sin beskärda del av högklassig samtida arkitektur. Ett prestigebygge som Nobelhuset behöver inte ligga i Stockholms absoluta mitt. Ett utmärkt förslag att ta till sig för stadsplanerarna! Man skulle uppnå många syften med en annan placering; bl a skulle intresset för någon annan del av staden väckas för det finns ju många lämpliga områden som skulle få ett lyft av ett tillskott som Nobelhuset. Läs mer: http://www.svd.se/nobelbygget-forstarker-var-innerstadsfixering


Det är tydligt att allt handlar om fastighetsägarens ekonomi


Med de orden kan man sammanfatta Elisabet Anderssons krönika i Svenska Dagbladet den 3 november. Hon beskriver mycket initierat hur fastighetsägaren Humlegården arbetar med att få tillstånd att riva Astoriahusets flygel på Nybrogatan, byggt på 1870-talet. Man manipulerar politiker med modeklyschor som "tidsenliga hållbarhetsvärden" som ett högre hus på den värdefulla marken skulle ge; i själva verket handlar det om att öka kapitalavkastningen hos fastighetsägaren. För det offrar S, MP, V, C och KD ännu ett 1800-talshus! Har man inget lärt av historien och insett hur fel man nu anser att rivningen av Klara-kvarteren på 50-och 60-talen var? Hur kan en vänsterkoalition prioritera kapitalägarens avkastning på bekostnad av det offentliga rummet och stadsmiljön! Läs artikeln "När det exklusiva blir grönt och rättvist" på http://www.svd.se/sa-blir-exklusiva-boratter-en-rattvisefraga


I en artikel i Svenska Dagbladet den 26 oktober beskriver Elisabet Andersson hur stora fastighetsaktörer tillåts ta för sig i stadsbilden i centrala Stockholm. De kompenseras av skattebetalarna för sina "extraordinära kostnader" som det heter i samband med rivningar.

Kritiker menar att detta är en stadsutveckling genomsyrad av deprofessionalisering och nyliberalism. Vem hade trott detta om en vänsterkoalition som styr i Stadshuset?!


Det globala fastighetsbolaget Pembroke Real Estate vill riva Passagenhuset på Regeringsgatan, ritat av arkitekt Bengt Lindroos för att bygga ett högt kontorshus bakom NK. Man har träffat ett avtal med staden som innebär att företaget under 20 år slipper betala tomträttsavgäld för den tillkommande kontorsytan, en rabatt som enl tidningen Fastighetsvärlden motsvarar ca 500 miljoner kronor. "Många av de här projekten skulle aldrig ha blivit av utan den här avgäldsfriheten" erkänner Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.


Rabatten är dock bara aktuell vid byggen av kontorsytor och andra kommersiella ytor,  inte bostäder! Detta motverkar att City skulle få en blandning av kontor och bostäder vilket skulle göra staden mera levande även under kvällstid och ge plats för fler bostäder i City där ju många önskar bo. Anders Bodin, ordförande i Skönhetsrådet sammanfattar utvecklingen i City: "Vad marknaden kan göra ska marknaden göra". En förödande utveckling för Stockholm. Läs mer..

http://www.svd.se/byggherrar-far-rabatt-for-att-riva-i-stockholm

Expert sågar plan för slussens bussar


Med ovanstående rubrik sammanfattas i Svenska Dagbladet den 20 oktober tidigare delvis sekretessbelagda planhandlingar av Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget. "Riskanalysen är en stor fejk säger Lars Harms-Ringdahl, professor i rikshantering."


Handlingar och ritningar ska finnas på Teknisk nämndhuset och på Stockholms stads hemsida på nätet. Den 16 november går tidsfristen ut för att komma med synpunkter om bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget och Fullmäktige ska fatta beslut i februari 2017.  Den nya granskningen innehåller förtydliganden men inga stora förändringar mot bedömningar som gjorts tidigare. Ventilation av brand- och rökgaser måste granskas av en oberoende instans; annars kan Stadsbyggnadsnämnden inte besluta att risknivån är acceptabel anser Lars Harms-Ringdahl.


I bussterminalen ska 2 000 människor vistas samtidigt för av- och påstigning.  Att fortsätta med planeringen av detta bygge trots en ofullständig och av experter starkt kritiserad riskanalys är att medvetet sätta människoliv i fara. Politikerna bör besinna detta medan ännu tid är, acceptera de stora kostnaderna för förgäves projektering och finna en ny lösning för bygget av bussterminalen.


Läs artikeln här

LÅT CYKLAR FÅ TA ÖVER STÄDERNA

Så lyder en rubrik i Svenska Dagbladet den 9 oktober, skriven av forskarna Stefan Gössling och Jan Henrik Nilsson. Bilen i stadsmiljö börjar bli omodern och det som en gång var den viktigaste prylen och identitetsmarkören har blivit en belastning. Framför allt unga människor verkar undra varför man ska ha egen bil, behöva tänka på försäkringar, reparationer, besiktning, tankning och parkering när man kan beställa en resa när man behöver den. Man kan ju planera och boka resor med olika appar oavsett om det gäller resor med buss, taxi, tåg eller den lokala bilpoolen.

 

I nästan alla större städer ökar cykeltrafiken sin andel av persontransporterna; i Stockholms innerstad har cykeltrafiken mer än fördubblats sedan 1990. Stockholmspartiet har i stor utsträckning med verkat till det genom att vi under vår tid i Fullmäktige medverkade till att många cykelbanor byggdes. “Utvecklingen innebär att vi på sikt rör oss från att se transportmedel som privat egendom till att se transporter som tjänster.” Detta kan vara städernas chans att lösa problemen med bilköer, olyckor, luftförorening och trängsel. Det är ju privatbilar som orsakar de flesta av städernas miljö-och hälsoproblem. Då det blir mindre bilar i staderna kan barn, äldre och andra som känt sig osäkra på cykel röra sig mera riskfritt. Staden blir lugnare samtidigt som genomsnittshastigheten ökar: utan bilköer kommer vi snabbare fram! Det kommer också att finnas mera av det som är städernas största bristvara: utrymme.

 

“Framtidens städer kommer att erbjuda nya affärsmöjligheter när det blir mera attraktivt att vistas i staden. Man kommer att handla mera i staden och mindre i externa affärscentrum.” Detta kräver nytänkande och det är dags att planera för framtidens städer! Läs mer http://www.svd.se/lat-cyklarna-ta-over-gatorna-i-vara-stader

När vägar byggs om till stadsgator skapas nya ytor att bygga bostäder på - boulevardisering


Elisabet Andersson skrev i Svenska Dagbladet den 22 juni en tänkvärd artikel om hur motorvägar kan bli gröna. Hon redogör för Miljömålsberedningens slutbetänkande som bl a konstaterar att våra städer kommer att behöva "planeras på ett helt annat sätt" framöver.

"Hållbar stad" framställs i en förenklad diskussion ofta som täta kvarter och man försummar lätt gemensamma angelägenheter som parker, skolor, lekplatser och bibliotek.


Verklig hållbarhet och verkliga lösningar på bostadsbristen kräver mera visionära grepp och ett sådant är boulevardisering dvs omvandling av trafikleder till stadsgator. I Helsingfors, som liksom Stockholm har en snabb befolkningsökning, är boulevardisering ett viktigt tema. När man bygger om motorvägsliknande infartsleder till stadsgator kan man göra nya prioriteringar - sänka hastigheter, skapa mera utrymme för kollektivtrafik, cyklister och gående. Det leder förstås till konflikter då bilister oroar sig för längre körtid. Men samtidigt minskar konflikterna med att bygga på grönområden: när vägar byggs om till stadsgator skapas nya ytor där man kan bygga bostäder.


Stockholms stad har gett i uppdrag åt konsultföretagen Spacescape och White att utreda hur boulevardisering skulle kunna göras. De har kommit fram till att om samtliga stora vägar i staden förvandlas till stadsgator finns det en potential att bygga närmare 100 000 nya bostäder! Bl a skulle Örbyleden och delar av Nynäsvägen kunna bli stadsgator kantade av ny bebyggelse anser man.  Men det kräver offensiv hållning och staden ska bl a kräva att Svenska kraftnät gräver ner elkabeln i gatan under Örbyleden.


Man kan önska att ansvariga politiker tar till sig Miljömålsberedningens tydliga budskap och bl a börjar verka för att boulevardisering blir en självklarhet även i Stockholm.

Läs hela mera http://www.svd.se/boulevardisera-mera


Tusbyleden i Helsingfors, omvandlad till boulevard

T.o.m. Kungen och Drottningen är negativa till Nobelbygget

Kungen: "Det går ju att flytta på Nobel Center" säger kungen i en intervju i Dagens Nyheter. Han framhåller också värdet av det gamla Tullhuset som skulle behöva rivas. Läs mer på http://www.dn.se/kultur-noje/kungen-det-gar-ju-att-flytta-pa-nobel-center/

MÅNGA HAR ÖVERKLAGAT

Under den rubriken skriver Jan Majlard i Svenska Dagbladet lördag den 28 maj att 300 överklaganden har inkommit mot detaljplaneringen för Nobelcentret på Blasieholmen. "Det är väldigt mycket för ett enskilt ärende" säger Kjell Haglund, analyschef för tillväxtavdelningen på länsstyrelsen och det påverkar tidsåtgången. Att förhala byggstarten har också varit ett av syftena med överklagandena så att det inte kan bli av förrän efter valet 2018 då det kan bli en valfråga.

Huvuddelen av överklagandena kan definieras som kommunalt besvär, dvs. de handlar om beslutsprocessen; den har inslag av beskyllningar om bildmanipulation, jäv och att man inte lyssnat på remissinstanserna av vilka 90 % avstyrker förslaget. Läs mer www.svd.se

http://www.svd.se/totalt-475-overklaganden-mot-nobelcentret/av/jan-majlard

ÖVERKLAGA GENOM KOMMUNALBESVÄR!

Alla som bor i Stockholm eller har företag i Stockholm kan överklaga fullmäktiges dåliga beslut ang. Nobelhuset senast den 24 maj.  Enklast gör man det genom att skriva sitt namn och personnummer på bifogade mall och skicka den till stadsbyggnadskontorets mailadress som står högst upp.  Överklagandena kommer att vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Överklagandet gäller alltså avsteg från den kommunala likställighetsprincipen enl. kommunallagen som bygget skulle medföra.

Beslutet om bygget kan endast överklagas av dem som direkt berörs av det t ex av dem som äger en fastighet intill bygget.

 Läs mer!

Opinionsmöte lördag 21 maj kl 11-12 på strandvägspontonen 17a


Snett emot Hotel Diplomat samlas åter motståndarna mot Nobelbygget för att diskutera överklaganden och andra frågor. Kom gärna! Läs mer i Björn Tarras-Wahlbergs brev och Kerold Klangs krönika . Läs mer.

ÖVERKLAGANDEN MOT NOBELCENTRET KAN GÖRAS TILL DEN 24 MAJ.

Opinionsmöten lördagar kl 11-12 på Strandvägspontonen, snett emot hotell Diplomat.

På lördag den 7 maj kommer advokat Per Björkman att tala. Kom gärna till mötet!


Kampen mot det planerade nobelbygget på Blasieholmen - för stort, för dyrt och på fel plats  - går vidare!


Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget, där Stockholmspartiet ingår, samordnar överklaganden och andra åtgärder mot det planerade Nobelbygget då Fullmäktige i går kväll antog förslaget.


Medborgarnas protester har tidigare hindrat felaktiga beslut som politiker fattat, t ex almstriden i början av 70-talet. I går kväll var ca 2.000 personer med och demonstrerade utanför Stadshuset. Läs mer i  brev från Björn Tarras-Wahlberg till alla aktiva räddare av Stockholms kulturhusmiljöer

"Söndags-Stockholm", utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978

400  demonstrerade vid stadshuset

På måndag den 18 april samlades ca 400 personer vid Stadshuset då Nätverket Bevara Blasieholmen - Flytta Nobelbygget, där Stockholmspartiet ingår, anordnade en demonstration för att påverka beslutande politiker och få dem att inte fatta det i alla avseenden dåliga beslutet att bygga det enorma Nobelhuset på Blasieholmen. Det vore en skymf mot demokratin att bygga det där: 90 % av remissinstanserna avstyrker förslaget, en nyligen genomförd opinionsundersökning visar att ca 60 % av stockholmarna är emot förslaget, kostnaderna som skulle drabba skattebetalarna är okända men enorma. VAD ÄR DET SOM DRIVER POLITIKERNA ATT UPPREPA MISSTAGEN MED RIVNINGEN AV KLARAKVARTEREN dvs. att förstöra ännu en kulturmiljö?


Måndag den 25 april då Fullmäktige ska fatta beslutet är det en ny demonstration vid Stadshuset kl 16.30. Kom gärna och delta!


I Svenska Dagbladet den 17 april skrev Edward Blom en mycket belysande artikel med rubriken ATT SPRÄNGA TULLHUSET ÄR INTE ATT HYLLA ALFRED NOBEL. Läs mer http://www.svd.se/edward-blom-att-spranga-tullhuset-ar-inte-att-hylla-alfred-nobel


Kuppartad tidigareläggning av fullmäktigebeslutet – kom gärna till demonstrationerna 18 och 25 april!

Om 17 dagar avgörs Tullhusets öde och hela Blasieholmens framtid. För att påverka beslutsfattande politiker genomförs demonstrationer måndagarna 18 april kl 16 och 25 april kl 16.30 vid Stadshuset där också Stockholmspartiet medverkar. Kom gärna till demonstrationerna, tag med vänner och bekanta! Läs mer...


NOBELCENTER DRABBAT AV HYBRIS   

Med ovanstående rubrik konstaterar åtta samhällsdebattörer i Svenska Dagbladet den 10 mars hur fel det planerade Nobelbygget på Blasieholmen skulle vara. “Läget och utformningen är förödande för stadsbilden och finansieringen är oklar – kort sagt: Nobelcenter är ett högriskprojekt som får stora konsekvenser.” Många tunga remissinstanser, bl. a. Statens Fastighetsverk, har avstyrkt projektet. En mer logisk placering vore i den nya vetenskapsstaden med närhet till Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Universitet. Läs artikeln här

http://www.svd.se/nobelcenter--ett-projekt-som-drabbats-av-hybris

Tre av tio bilar måste bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö! 

 

Detta behövs för att Sverige ska klara framtida miljömål framgår i en rapport som Trafikverket  tagit fram inför regeringens kommande infrastrukturproposition - men aldrig presenterat!!!  Frågan har tagits upp i Riksdagen och många miljöorganisationer har lobbat för att publicera rapporten som nu blivit offentlig. "Rapporten kan rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän" lär en tjänsteman på Trafikverket ha sagt! Så låt den göra det och dra slutsatser inför planering av kommande vägbyggen dvs stoppa den kritiserade Förbifart Stockholm. En annan reflektion: hur kan en statlig myndighet vara så oärlig att man mörkar en rapport som tagits fram med skattebetalarnas pengar?!


Stockholmspartiet 2016-03-05


Har vi glömt poängen med parker?


Med denna slående rubrik skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 18 februari om hur Apple vill bygga en så kallad flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Och politikerna är förtjusta! Parkerna är ju våra gemensamma andningshål i staden men politikerna är smickrade av den stora internationella aktörens uppmärksamhet och glömmer att Kungsan är en av de få allmänna parkerna i City. Den behövs för rekreation i stället att ge plats till en stor elektronikbutik. En sådan kan ju vara välkommen någon annanstans t ex vid Brunkebergstorg som skulle behöva mera liv och rörelse. Vem kunde tro att en vänstermajoritet i Stadshuset skulle bländas så av kapitalet! Läs mer http://www.svd.se/har-vi-glomt-vad-som-ar-poangen-med-parker


Kan man bygga en stad med fluffiga ord?


Så lyder rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet på sidan 19  den 3 februari där Elisabet Andersson beskriver presentationen av en VIP-visning av en byggnad nästan lika hög som en Hötorgsskrapa bakom NK. En pr-konsult, tidigare (S)-politiker i Stadshuset, hälsar välkommen till fastighetsägaren Pembroke Real Estate. Men det är något fel i tågordningen. Det är inte så den demokratiska processen kring rivningar och stora nybyggen i Stockholm city ska gå till.  Pembroke har satsat stora summor på byggplanerna tillsammans med tjänstemän på stadsbyggnadskontoret vilket ger dem ett rejält försprång när den demokratiska processen börjar. Staden saknar en vision om hur man vill utveckla city. Läs mer

http://www.svd.se/onsdagskronika


Lägesrapport om Slussen 2016-01-25

Ole Settergren som samordnar motståndet mot "Nya Slussen" genom Stigbergsgruppen har skrivit en lägesrapport som visar ett antal problem som kritikerna påtalat länge och som förespråkarna för projektet nu har behövt erkänna. Läs mer...


Ska vi låta villkorade pengar styra i Stockholm?  

Under den rubriken skriver Maria Schottenius i Dagens Nyheter den 18 januari en utmärkt sammanfattning om hur flera historiskt värdefulla byggnader rivs i Stockholms innerstad men utan någon helhetssyn eller vision om hus staden ska utvecklas. Utformningen av projekt och detaljplaner överlåts åt byggbolagen. Vems intressen kan man tro att dessa prioriterar? Hon beskriver också hur enormt stort det planerade Nobelcentret på Blasieholmen kommer att bli och hur det kommer att förrycka proportionerna på de kringliggande byggnaderna. Erling Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ställer dessutom specifika krav för en donation. Läs mer...

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/maria-schottenius-ska-vi-lata-villkorade-pengar-styra-i-stockholm/

Söndags-Stockholm, utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978

Beslut om slussen-ombyggnad fattat


Den 28 september 2015 beslutade Fullmäktige att bygga om Slussen enligt förslaget "Nya Slussen". Det är ett mycket olyckligt beslut. Det fanns framför allt ett färdigt bättre förslag, Slussen planB, som hade inneburit att man reparerade den befintliga anläggningen i omgångar, hade bevarat den genialiska trafiklösningen med de s.k. klöverbladen.

Kostnaden hade blivit mindre än hälften och likaså byggtiden, den vackra utsikten hade bevarats och avrinningen från Mälaren vid högt vatten hade varit bättre. ---> läs hela artiikeln här

 

Politiker förstod inte beslut om slussen


Med den slående rubriken har Svenska Dagbladet en artikel den 20 oktober som belyser hur beslutet om Slussen-ombyggnaden togs. Man skriver vidare att "inte alla politiker som har fattat besluten har själva förstått vad de sa ja till, säger de i dag till SvD."

Verkligheten överträffar dikten! Läs mer på http://www.svd.se/politiker-forstod-inte-beslut-om-nya-slussen


SLUSSEN FYLLER 80 ÅR

 

Tyvärr har man fattat fel beslut om Slussen-ombyggnaden.  På torsdag den 15 oktober kl 18 manifesteras att det är 80 år sedan den blev färdig. Samling på torget  utanför T-banan. Läs mera på affischen.

ÄN GÅR DET ATT STOPPA “NYA SLUSSEN” OCH RÄDDA STOCKHOLM FRÅN ETT FATALT BESLUT

 

Måndag den 28 september ska Fullmäktige fatta beslut om hur Slussen ska byggas om. Mycket kritik har framförts mot det gällande förslaget som kallas “Nya Slussen” utan att “ansvariga” politiker hittills tagit det till sig. Ett annat färdigt förslag finns, “Slussen Plan B”, som skulle till halva kostnaden och med halva byggtiden ge en bättre lösning.  Än finns det tid att tänka om! En eminent sammanfattning och analys av läget gör Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket. Läs mer

http://www.svd.se/jan-valeskog-s-och-inga-britt-ahlenius-i-replikskifte-om-slussen


Även företrädare för Samfundet S:t Erik påtalar i ett öppet brev till Fullmäktige vilka svagheter det gällande förslaget har. Läs mer http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2011/12/Slussenprojektet-öppet-brev-till-KF-150924.pdf


I Svenska Dagbladet den 24 september skriver Elisabet Andersson, som för tidningen granskat turerna kring “Nya Slussen” hur Stockholms stad avbrutit upphandlingen av en extern revision av projektet trots skenande kostnader. Läs mer under rubriken “Extern granskning av Nya Slussen avbröts” http://www.svd.se/extern-granskning-av-slussen-avbrots


NK-HUSET KRYMPER TILL EN TUMMETOTT

Så lyder rubriken till en krönika av Mats Wickman, kulturhistoriker och författare till böcker om Stockholmshistoria, i Svenska Dagbladet den 29 juli; det är en kommentar till hans tidigare artikel som finns beskriven nedan.

Förtätningsdoktrinen stöds av en närmast enig kår av stadsbyggnadspolitiker, planerare och experter och där ligger en fara: Historien har lärt oss att det är just när dessa är enigast som de verkligt stora misstagen har begåtts.

Det är viktigt att frågorna om var det är lämpligt att förtäta och vilka positiva respektive negativa konsekvenser förtätning kan få i olika stadsdelar kan diskuteras. Ett exempel på förtätningsdoktrinens baksida är den planerade ombyggnaden av Gallerian i City. Med sina tolv våningar kommer den att rubba stadsbilden i området och krympa Ferdinand Bobergs hundraåriga NK-hus till en tummetott.

Få bostadslägenheter tillkommer genom till- och ombyggnaderna i City. Däremot blir det många fler kvadratmeter för kontor, hotell och butiker som ger klirr i kassan för de välbärgade fastighetsägarna! Förtätningsprojekten leder till en monolitisk stadsstruktur där City markeras än mer som arbets- och shoppingområde. Detta utarmar stadsmiljön och leder till ökad trängsel i trafiken vid rusningstid. Läs mer på

http://www.svd.se/nk-huset-krymper-till-en-tummetott

DAGS FÖR ÅTERTÅG OM SLUSSEN


Med den rubriken skriver ett antal kända debattörer i Svenska Dagbladet den 14 juli ang ombyggnaden av Slussen. Man skriver bl a att lösningen med en enda bro är huvudorsaken till projektets problem. Flexibiliteten i trafiklösningen försvinner vilket bl a leder till ökad trafik med sämre framkomlighet och stadsbilden förfulas av en åtta filer bred lutande bro mitt i stadens hjärta.

Artikeln beskriver också olika fel som begåtts under projektets gång och lyfter fram att det finns ett färdigt förslag som ger bättre funktion till halva kostnaden nämligen Slussen plan B. Debattörerna avslutar med "Så gör om och gör rätt, kära kommunalpolitiker."

Man instämmer!

Läs mer http://www.svd.se/vaga-backa-om-nya-slussen


Ödesdigert beslut om Slussen 


I dag torsdag den 11 juni 2015 ska den nya majoriteten i Stadshuset dvs S och MP fatta ett ödesdigert delbeslut att bygga om Slussen enligt ett tidigare förslag från M. Man väljer det som kallas Nya Slussen som är hårt kritiserat då det kommer att leda till trafikstockningar, göra det svårt för bussar att vända och som det finns inte någon godkänd plan för ett bussgarage för. Detta gör politikerna trots att det finns ett annat färdigt förslag, Slussen plan B, som ger bättre lösningar för trafik, fotgängare och cyklister, går flera år fortare att bygga och kostar ca fyra miljarder mindre. VAD DRIVER POLITIKERNA TILL ATT BORTSE FRÅN FAKTA OCH FÖRNUFT?

Journalisten och författaren Sverker Lindström skriver om den aktuella situationen i Dagens Arena. Läs hela artikeln..

http://www.dagensarena.se/…/sverker-lindstrom-nya-slussen-…/