Hem

Stadsplanerarna missar barnen

Så lyder rubriken i en artikel i Svenska Dagbladet den 9 februari skriven av Märit Jansson, universitetsrektor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon skriver att Sverige tidigare var ett föregångsland när det gäller barns utemiljöer men tyvärr ses barnen i dag som ett särintresse, något som inte tas hänsyn till ens där det byggs bostäder för barnfamiljer. Behovet av att bygga fler bostäder är stort men hur det görs påverkar vilka livsmiljöer vi får. Tanken om "förtätning" missförstås och används som argument för att bygga igen många öppna ytor, trots att behovet av dem ofta ökar med tätare bebyggelse. Det behövs en kursändring i stadsbyggandet. Lagstiftning om barnkonsekvensanalyser, tillräckliga friytor och väl genomtänkta trafiklösningar ser ut att vara enda sättet att lyckas med det. Utan tydliga krav försvinner barnen ur stadsplaneringen. Läs mer

http://www.svd.se/stadsplanerarna-missar-barnen

 

Ökad insyn och öppenhet i politiken

 

Bygg Slussen plan B

 

Bygg inte bort Stockholms skönhet och identitet

 

Stoppa rivningsvågen

 

Respektera kulturmiljö och riksintresse

 

Riv inte tullhuset på Blasieholmen

 

Bygg inte på stränder

 

Rädda Stockholms lungor - träden, parkerna, naturområden

 

Ge plats för utomhuslek och idrott

 

Samråd och planering - före markanvisning

 

Kollektivtrafik - inte Förbifarten eller Österleden

Även utomlands uppmärksammas hur det planerade nobelcentret hotar harmonin i Stockholms klassiska arkitektur.

“Le futur Centre Nobel menace l´harmonie architecturale de Stockholm” skriver diplomaten Gösta Grassman i Le Monde den 1 mars. Läs mer...

Frågetecken om Nobel Center solkar varumärket.

Så lyder rubriken i Björn Tarras-Wahlbergs artikel i SvD 11 mars 2016. http://www.svd.se/bjorn-tarras-wahlberg-fragetecken-om-nobel-center-solkar-varumarket/i/senaste/om/ledare

Kampen om Kungsträdgården

I gårdagens (15 april) DN.Kultur s 7 finns en mycket bra debattartikel om Kungsträdgården och den planerade Apple butiken...

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/stockholmarna-har-forlorat-sedan-lange/

70 000 namn krävs för Nobelomröstning skriver SvD.

Läs mer på http://www.svd.se/silvias-forslag-skulle-krava-70000-namn

Varför viker statens fastighetsverk ner sig?

Elisabet Andersson beskriver i Svenska Dagbladet den 14 mars hur Statens Fastighetsverk, SFV, som har till uppgift att bevaka de statligt ägda kulturmiljöerna vid Blasieholmen plötsligt väljer dialog med Nobelstiftelsen trots att man i maj var beredd att överklaga. Då ansåg man att det föreslagna Nobelbygget skulle försvåra Nationalmuseums framtida utveckling. Man skrev att Nobelbygget varken tog hänsyn till "omgivningens skala, stiluttryck, detaljeringsgrad eller helheten kring vattenrummet". Dessutom saknades adekvata trafiklösningar. Man skriver nu att argumenten fortfarande är aktuella men man väljer att inte gå vidare i den juridiska processen.

 

Jurister som anlitats för att granska ärendet har kommit till slutsatsen att "saken förtjänar en förutsättningslös rättslig prövning". Det vore rimligt att ett stort privat bygge mitt i Stockholm, som dessutom kräver rivning av en gammal kulturmiljö, dvs Tullhuset från 1800-talet, redovisas och prövas seriöst. Vad har fått SFV att ändra ståndpunkt?

Blev den politiska pressen för stor när två S-ministrar i november lovade frikostiga framtida bidrag till Nobelbygget? Man frågar sig varför ministrarna gör dessa utfästelser. Varför är man så angelägen att stödja ett projekt som har så svagt folkligt stöd? Vilka motiv ligger bakom detta? Läs mer..https://www.svd.se/maktspelet-kring-nobel-center--myndighet-viker-sig

 

Stockholms särart säljs ut till förmån för höjd vinst hos byggherrar!

Åtta företrädare för Naturskyddsföreningen, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik skriver i Svenska Dagbladet den 29 april hur Stockholms vackra stadssiluett med kyrktorn och märkesbyggnader alltmer skyms av nya stora byggnader. Större och högre hus ger mera vinst åt byggherrarna. Vem hade väntat sig detta av ett "vänsterstyre"?

 

Enligt stadens aktuella översiktsplan kan fastighetsexploatörer bygga utan hänsyn till de kvaliteter som gör Stockholm unikt och älskat - tillväxten sker på bekostnad av oersättliga stadsmiljövärden.

Påbyggnader i flera våningar och rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader t ex Astoriahuset, görs för att ge största möjliga vinst för fastighetsägarna medan priset för det övriga samhället blir omfattande resursförbrukning, miljöbelastning samt mörka och otrivsamma gator. Därför vill de tre miljöorganisationerna kraftfullt uppmana staden att göra om översiktsplanen. Den håller inte måttet bl a på grund av att:

 

Koncentration av bebyggelse till de centrala delarna leder till ökad segregation. I stället bör bebyggelsen, också enligt regionplanen, fördelas till åtta kärnor i närregionen. Där finns en stor potential för fler bostäder, bättre service, kultur och näringsliv som skulle kunna leda till nya attraktiva områden.

 

Barns och vuxnas behov av parker och friluftsområden åsidosätts i dag i Stockholms planering.

 

Översiktsplanen behöver kompletteras med områdesplaner som bl. a. visar hur infrastrukturen ska byggas. Läs mer: Stockholms särart säljs ut till förmån för höjda vinstkrav

 

STOCKHOLM SKA VÄXA MEN ALLT RYMS INTE I INNERSTADEN - STADSKÄRNOR I NÄRFÖRORT SKA UTVECKLAS OCH SPÅRTRAFIK BYGGAS UT

https://www.svd.se/stora-hoga-hus-forvandlar-stockholm-radikalt

 

Vill du bli medlem?

På sidan kontakt kan du läsa hur du kan bli medlem - klicka här.

 

Interattiv cykelkarta

Till hjälp för alla cyklister finns en jättebra interaktiv cykelkarta.på Trafiken.nu Läs mera

Slussen 2014-03-29

En film som tar oss med på en fascinerande flygtur i en minikopter en solig marsmorgon. Klicka här eller på bilden. Filmen är 5 minuter kort.

Mänsklig ring runt slussen 11/9 2014

Tusen tack till alla som medverkade vid dagens manifestation. Se bildspel.

 

Unga stockholmare visar "Sagan om Slussen"

Nehej, förbifarten löste inte det problemet heller

 

Under den rubriken analyserar Viktor Barth-Kron i Dagens Nyheter den 30 januari 2016 det planerade bygget av Förbifarten och hur de 30 miljarder kronor som den beräknas kosta kan användas till att bygga spårbunden kollektivtrafik som är grundförutsättning för att bygga de hundratals tusen bostäder som Stockholmstrakten behöver. Läs mera

 

Den 21 januari 2016 startade de första tunnel-sprängningarna i Förbifart Stockholm.

De tänkte inte på barn när de byggde

skriver Svenska Dagbladet på sidan 16 den 8 februari. Läs mer http://www.svd.se/de-tankte-inte-pa-barn-nar-de-byggde

Brandexpert varnar för dödsfälla i Nya Slussen

Brandexpert varnar för dödsfälla i Nya Slussen

 

Så lyder rubriken i en artikel i Svenska Dagbladet den 17 januari där brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin jämför det planerade bussgaraget med utrymmena på fartyg där en brand kan få katastrofala följder främst pga de giftiga rökgaserna som bildas snabbt. Han ser likheter för riskerna med det planerade bussgaraget med branden på färjan Scandinavian Star 1990 där 159 människor omkom - många av brandröken.

"En bussterminal är också ett slutet utrymme med liknande typ av brännbart material som på ett fartyg. Det skapar giftig rökgas vid brand och det är röken som är farlig. På Scandinavian Star satt folk döda på kojerna sedan någon öppnat hyttdörren och släppt in den giftiga gasen.

 

I riskbedömningar för garaget som presenterats säger man att brandgaserna skulle sänka sig i ett stabilt horisontellt skikt (!) men det är osannolikt. Det handlar om lättflyktiga gaser som skulle förvandla det begränsade utrymmet till en gaskammare. Avståndet mellan bussarna i garaget i Katarinaberget skulle vara en knapp meter vilket är ytterligare en riskaspekt.

 

Nya Slussens kommunikationschef Eva Rosman informerar om att en säkerhetsutredning gjorts av företaget Briab som inte väckt några frågor om brandsäkerheten i beslutsunderlaget. HUR ÄR DETTA MÖJLIGT! "Det är otäckt att de tar så lätt på riskerna" kommenterar Hans Wermelin.

 

Den 2 februari ska ärendet behandlas i stadsbyggnadsnämnden och sedan klubbas i kommunfullmäktige. Än finns det möjlighet att tänka om och inte bygga denna potentiella dödsfälla. Vilken politiker vill ha på sitt samvete att ha kunnat hindra detta men inte gjort det? TÄNK OM - TÄNK RÄTT!

http://www.svd.se/expert-ny-bussterminal-kan-bli-dodsfalla

 

SEGREGATION - INTEGRATION

 

Händelserna i Rinkeby i mitten av februari då det uppstod tumult mellan några personer med kriminell bakgrund och polisen har aktualiserat frågan om att Stockholm är en segregerad stad. Orsakerna har analyserats ofta och är många. Bilden av stadsdelen ges huvudsakligen av personer som inte bor där. Men vissa viktiga fakta hör man inte så ofta nämligen att många av stadsdelens invånare trivs där och uppskattar sin stadsdel; där finns granngemenskap. Det som förstör är vissa kriminella element och att många vardagliga servicefunktioner har försvunnit t ex bankomater.

 

Det självklara är att samhället måste bidra med att återupprusta området; politiker måste ta initiativ och i samarbete med lokala företrädare göra små och stora förbättringar. Polisens insatser under tumultet har kritiserats och det är inte politikernas sak att detaljreglera polisernas arbete - men en sak i polisens verksamhet kan även en lekman påpeka, nämligen att det ska finnas flera synliga poliser i området dvs patrullera vid centrum osv. Det ger en trygghetskänsla för dem som bor där och visar att samhället "bryr sig". Detta efterfrågas också ofta av medborgarna.

 

En annan viktig del i polisens arbete är att bli bekant med särskilt ungdomarna genom att besöka skolor, berätta om sitt arbete osv. Att sådana insatser förebygger brott har visat sig bl a på Söder under 70-talet. Detta utvidgade sätt för polisarbetet är en nyckel till att påbörja en positiv utveckling.

 

Många stadsdelar brukar beskrivas som "invandrartäta" med viss negativ klang. I stället bör de kallas "internationella"! Där finns mataffärer med specialiteter från olika delar av världen och kulturevenemang som man annars får åka långt för att få ta del av. Allt detta är tillgångar som Stockholm måste förvalta väl.

 

Stockholmspartiet 2017-03-05

 

Rivningar

I en tid då historielösa politiker åter beslutar att riva oersättlig kulturmiljö i Stockholm, t ex Astoriahuset på Nybrogatan och Tullhusen på Blasieholmen, vill vi visa minnesstenen över Klara som Stockholmsparitet lät göra år 2005 för att inte liknande misstag skulle upprepas. Men trots att de flesta stockholmare nu djupt beklagar rivningarna på 60-talet är politikerna döva för påminnelser om tidigare misstag i stället för att lära av historien.

Stenen finns på Frösundatoppen som ligger i Hagaparken – en av Stockholms läns högsta konstgjorda toppar - gjord av husresterna från Klara. Fotot lånat från blog.svd.se/mittstockholm

Ska Stureplan bli ett nytt Klara?

Nobelbygget ökar vår innerstadsfixering

Med dessa ord som rubrik skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 9 december att kanske borde Stockholms ytterstad få sin beskärda del av högklassig samtida arkitektur. Ett prestigebygge som Nobelhuset behöver inte ligga i Stockholms absoluta mitt. Ett utmärkt förslag att ta till sig för stadsplanerarna! Man skulle uppnå många syften med en annan placering; bl a skulle intresset för någon annan del av staden väckas för det finns ju många lämpliga områden som skulle få ett lyft av ett tillskott som Nobelhuset. Läs mer: http://www.svd.se/nobelbygget-forstarker-var-innerstadsfixering

 

Det är tydligt att allt handlar om fastighetsägarens ekonomi

 

Med de orden kan man sammanfatta Elisabet Anderssons krönika i Svenska Dagbladet den 3 november. Hon beskriver mycket initierat hur fastighetsägaren Humlegården arbetar med att få tillstånd att riva Astoriahusets flygel på Nybrogatan, byggt på 1870-talet. Man manipulerar politiker med modeklyschor som "tidsenliga hållbarhetsvärden" som ett högre hus på den värdefulla marken skulle ge; i själva verket handlar det om att öka kapitalavkastningen hos fastighetsägaren. För det offrar S, MP, V, C och KD ännu ett 1800-talshus! Har man inget lärt av historien och insett hur fel man nu anser att rivningen av Klara-kvarteren på 50-och 60-talen var? Hur kan en vänsterkoalition prioritera kapitalägarens avkastning på bekostnad av det offentliga rummet och stadsmiljön! Läs artikeln "När det exklusiva blir grönt och rättvist" på http://www.svd.se/sa-blir-exklusiva-boratter-en-rattvisefraga

 

Förtätningen har sina gränser

Med den rubriken skrev Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulltuna, institutionen för stad och land, den 21 juli i Svenska Dagbladet en överskådlig analys av hur förtätning påverkar en stad och hur långt man kan driva den.

Han skriver att Stockholm inte är en gles stad som exploaterings- och täthetsförespråkare ibland påstår: Av de 50 tätaste städerna i Europa och Ryssland ligger Stockholm på tolfte plats. I sammanhanget ska man komma i håg att byggbolagen som vill bygga med högre exploatering i centrala lägen är aktiebolag med avkastningskrav.

Vag gäller barnperspektivet finns en riktlinje som säger att varje barn ska ha tillgång till 30 kvadratmeter utemiljö men i det nybyggda området Årstadal är den siffran inte mer än 5 kvadratmeter! Solljuset når inte ens ner på gårdarna där småbarn ska leka i sandlådan.

Urbansociologen Jane Jacobs skrev 1961 boken "The death and life of great American cities". Den byggde på observationer från Greenwich Village på södra Manhattan. Hon noterar fyra principer som hjälper till att skapa en bra stad: a) Staden måste ha tillräcklig täthet för att skapa socialt liv. b) Kvarter måste vara tillräckligt korta för att kunna generera aktivt gatuliv. c) I staden måste finnas inslag av såväl gammalt som nytt för att skapa minne, tidsdjup och berättelser. d) Alla delar av staden måste vara funktionsblandade.

Dessa rekommendationer är minst lika aktuella i dag och stadsplanerare bör ta dem till sig! Läs mer på www.svd.se

 

Med förtätning dör drömmen om den obegränsade staden

 

Med denna rubrik beskriver Mats Wickman, kulturhistoriker och författare till böcker om Stockholmshistoria, i Svenska Dagbladet den 15 juli hur en accelererande förtätningsprocess både i Stockholm och i övriga större städer leder till försämrad stadsmiljö.

 

Argumenten från höger till vänster är bl a att biltrafikens betydelse ska minskas genom att avstånden ska kortas och mer dynamik skapas genom att allt fler människor samsas på en given yta. Men problemet är att mer förtätning i form av högre hus som byggs inpå varandra skapar en sämre livsmiljö för invånarna.

Tomtmark i större städer besitter stora ekonomiska värden - ju centralare desto dyrare - och det får styra exploateringen.

 

Mats Wickman beskriver hur tänkandet och modet förändrats de senaste hundra åren betr stadsbebyggelse och hur bl a tanken att gårdar ska vara fria bebyggelse tyvärr har försvunnit. Läs mer på http://www.svd.se/med-fortatning-dor-drommen-om-den-obegransade-staden

 

Med den rubriken beskriver tolv kulturpersonligheter i Svenska Dagbladet den 21 november hur rivningen av kvarteret där Sturegallerian ingår, om den tillåts, blir den mest omfattande rivningen av Stockholm sedan skövlingen av Klarakvarteren. Fastighetsägaren Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) planerar med Stadsbyggnadskontorets goda minne att riva 50 000 kvadratmeter av den utmärkt fungerande bebyggelsen varav en avsevärd del i byggnader som är kulturklassade.

 

Detta enorma ingrepp vill ADIA göra för att som man beskriver det "effektivisera" fastigheterna vilket i klartext betyder tjäna mera pengar på dem. Det finns intressanta tankar i förslaget men enligt ett motförslag som näringsidkarna i fastigheterna har utarbetat visar man att en mer varsam ombyggnad skulle kunna göras till en bråkdel av kostnaderna och med en byggtid på ett par år i stället för sju år som ADIA föreslår.

 

En varsam renovering med respekt för historiska och estetiska värden som gjorts i kvarteren kring Biblioteksgatan visar att ett sådant förfaringssätt även är ekonomisk vinst då där numera betalas Sveriges högsta affärshyror. En blick på omvärlden visar varför "utveckling", av det slag som Stadsbyggnadskontoret låter sig bländas av, inte gjorts t ex vid New Bond Street i London eller Rue Saint-Honore' i Paris.

 

Hur kan Stockholms politiker vara så historielösa och ens tänka tanken att fatta beslut som upprepar misstagen från 50- och 60-talens skövlingar av Klarakvarteren?! Läs mer http://www.svd.se/ska-skovlingen-av-klara-aterupprepas-pa-stureplan

Skattebetalarna subventionerar byggherrarnas rivningskostnader

Jernhusens stora hus – invid Klara kyrka – med subventionerad tomträttsavgäld från Stockholms stad

I en artikel i Svenska Dagbladet den 26 oktober beskriver Elisabet Andersson hur stora fastighetsaktörer tillåts ta för sig i stadsbilden i centrala Stockholm. De kompenseras av skattebetalarna för sina "extraordinära kostnader" som det heter i samband med rivningar.

Kritiker menar att detta är en stadsutveckling genomsyrad av deprofessionalisering och nyliberalism. Vem hade trott detta om en vänsterkoalition som styr i Stadshuset?!

 

Det globala fastighetsbolaget Pembroke Real Estate vill riva Passagenhuset på Regeringsgatan, ritat av arkitekt Bengt Lindroos för att bygga ett högt kontorshus bakom NK. Man har träffat ett avtal med staden som innebär att företaget under 20 år slipper betala tomträttsavgäld för den tillkommande kontorsytan, en rabatt som enl tidningen Fastighetsvärlden motsvarar ca 500 miljoner kronor. "Många av de här projekten skulle aldrig ha blivit av utan den här avgäldsfriheten" erkänner Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.

 

Rabatten är dock bara aktuell vid byggen av kontorsytor och andra kommersiella ytor, inte bostäder! Detta motverkar att City skulle få en blandning av kontor och bostäder vilket skulle göra staden mera levande även under kvällstid och ge plats för fler bostäder i City där ju många önskar bo. Anders Bodin, ordförande i Skönhetsrådet sammanfattar utvecklingen i City: "Vad marknaden kan göra ska marknaden göra". En förödande utveckling för Stockholm. Läs mer..

http://www.svd.se/byggherrar-far-rabatt-for-att-riva-i-stockholm

Expert sågar plan för slussens bussar

 

Med ovanstående rubrik sammanfattas i Svenska Dagbladet den 20 oktober tidigare delvis sekretessbelagda planhandlingar av Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget. "Riskanalysen är en stor fejk säger Lars Harms-Ringdahl, professor i rikshantering."

 

Handlingar och ritningar ska finnas på Teknisk nämndhuset och på Stockholms stads hemsida på nätet. Den 16 november går tidsfristen ut för att komma med synpunkter om bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget och Fullmäktige ska fatta beslut i februari 2017. Den nya granskningen innehåller förtydliganden men inga stora förändringar mot bedömningar som gjorts tidigare. Ventilation av brand- och rökgaser måste granskas av en oberoende instans; annars kan Stadsbyggnadsnämnden inte besluta att risknivån är acceptabel anser Lars Harms-Ringdahl.

 

I bussterminalen ska 2 000 människor vistas samtidigt för av- och påstigning. Att fortsätta med planeringen av detta bygge trots en ofullständig och av experter starkt kritiserad riskanalys är att medvetet sätta människoliv i fara. Politikerna bör besinna detta medan ännu tid är, acceptera de stora kostnaderna för förgäves projektering och finna en ny lösning för bygget av bussterminalen.

 

Läs artikeln här

LÅT CYKLAR FÅ TA ÖVER STÄDERNA

Så lyder en rubrik i Svenska Dagbladet den 9 oktober, skriven av forskarna Stefan Gössling och Jan Henrik Nilsson. Bilen i stadsmiljö börjar bli omodern och det som en gång var den viktigaste prylen och identitetsmarkören har blivit en belastning. Framför allt unga människor verkar undra varför man ska ha egen bil, behöva tänka på försäkringar, reparationer, besiktning, tankning och parkering när man kan beställa en resa när man behöver den. Man kan ju planera och boka resor med olika appar oavsett om det gäller resor med buss, taxi, tåg eller den lokala bilpoolen.

I nästan alla större städer ökar cykeltrafiken sin andel av persontransporterna; i Stockholms innerstad har cykeltrafiken mer än fördubblats sedan 1990. Stockholmspartiet har i stor utsträckning med verkat till det genom att vi under vår tid i Fullmäktige medverkade till att många cykelbanor byggdes. “Utvecklingen innebär att vi på sikt rör oss från att se transportmedel som privat egendom till att se transporter som tjänster.” Detta kan vara städernas chans att lösa problemen med bilköer, olyckor, luftförorening och trängsel. Det är ju privatbilar som orsakar de flesta av städernas miljö-och hälsoproblem. Då det blir mindre bilar i staderna kan barn, äldre och andra som känt sig osäkra på cykel röra sig mera riskfritt. Staden blir lugnare samtidigt som genomsnittshastigheten ökar: utan bilköer kommer vi snabbare fram! Det kommer också att finnas mera av det som är städernas största bristvara: utrymme.

“Framtidens städer kommer att erbjuda nya affärsmöjligheter när det blir mera attraktivt att vistas i staden. Man kommer att handla mera i staden och mindre i externa affärscentrum.” Detta kräver nytänkande och det är dags att planera för framtidens städer! Läs mer http://www.svd.se/lat-cyklarna-ta-over-gatorna-i-vara-stader

När vägar byggs om till stadsgator skapas nya ytor att bygga bostäder på - boulevardisering

 

Elisabet Andersson skrev i Svenska Dagbladet den 22 juni en tänkvärd artikel om hur motorvägar kan bli gröna. Hon redogör för Miljömålsberedningens slutbetänkande som bl a konstaterar att våra städer kommer att behöva "planeras på ett helt annat sätt" framöver.

"Hållbar stad" framställs i en förenklad diskussion ofta som täta kvarter och man försummar lätt gemensamma angelägenheter som parker, skolor, lekplatser och bibliotek.

 

Verklig hållbarhet och verkliga lösningar på bostadsbristen kräver mera visionära grepp och ett sådant är boulevardisering dvs omvandling av trafikleder till stadsgator. I Helsingfors, som liksom Stockholm har en snabb befolkningsökning, är boulevardisering ett viktigt tema. När man bygger om motorvägsliknande infartsleder till stadsgator kan man göra nya prioriteringar - sänka hastigheter, skapa mera utrymme för kollektivtrafik, cyklister och gående. Det leder förstås till konflikter då bilister oroar sig för längre körtid. Men samtidigt minskar konflikterna med att bygga på grönområden: när vägar byggs om till stadsgator skapas nya ytor där man kan bygga bostäder.

 

Stockholms stad har gett i uppdrag åt konsultföretagen Spacescape och White att utreda hur boulevardisering skulle kunna göras. De har kommit fram till att om samtliga stora vägar i staden förvandlas till stadsgator finns det en potential att bygga närmare 100 000 nya bostäder! Bl a skulle Örbyleden och delar av Nynäsvägen kunna bli stadsgator kantade av ny bebyggelse anser man. Men det kräver offensiv hållning och staden ska bl a kräva att Svenska kraftnät gräver ner elkabeln i gatan under Örbyleden.

 

Man kan önska att ansvariga politiker tar till sig Miljömålsberedningens tydliga budskap och bl a börjar verka för att boulevardisering blir en självklarhet även i Stockholm.

Läs hela mera http://www.svd.se/boulevardisera-mera

 

Tusbyleden i Helsingfors, omvandlad till boulevard

T.o.m. Kungen och Drottningen är negativa till Nobelbygget

Kungen: "Det går ju att flytta på Nobel Center" säger kungen i en intervju i Dagens Nyheter. Han framhåller också värdet av det gamla Tullhuset som skulle behöva rivas. Läs mer på http://www.dn.se/kultur-noje/kungen-det-gar-ju-att-flytta-pa-nobel-center/

MÅNGA HAR ÖVERKLAGAT

Under den rubriken skriver Jan Majlard i Svenska Dagbladet lördag den 28 maj att 300 överklaganden har inkommit mot detaljplaneringen för Nobelcentret på Blasieholmen. "Det är väldigt mycket för ett enskilt ärende" säger Kjell Haglund, analyschef för tillväxtavdelningen på länsstyrelsen och det påverkar tidsåtgången. Att förhala byggstarten har också varit ett av syftena med överklagandena så att det inte kan bli av förrän efter valet 2018 då det kan bli en valfråga.

Huvuddelen av överklagandena kan definieras som kommunalt besvär, dvs. de handlar om beslutsprocessen; den har inslag av beskyllningar om bildmanipulation, jäv och att man inte lyssnat på remissinstanserna av vilka 90 % avstyrker förslaget. Läs mer www.svd.se

http://www.svd.se/totalt-475-overklaganden-mot-nobelcentret/av/jan-majlard

ÖVERKLAGA GENOM KOMMUNALBESVÄR!

Alla som bor i Stockholm eller har företag i Stockholm kan överklaga fullmäktiges dåliga beslut ang. Nobelhuset senast den 24 maj. Enklast gör man det genom att skriva sitt namn och personnummer på bifogade mall och skicka den till stadsbyggnadskontorets mailadress som står högst upp. Överklagandena kommer att vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Överklagandet gäller alltså avsteg från den kommunala likställighetsprincipen enl. kommunallagen som bygget skulle medföra.

Beslutet om bygget kan endast överklagas av dem som direkt berörs av det t ex av dem som äger en fastighet intill bygget.

Läs mer!

Opinionsmöte lördag 21 maj kl 11-12 på strandvägspontonen 17a

 

Snett emot Hotel Diplomat samlas åter motståndarna mot Nobelbygget för att diskutera överklaganden och andra frågor. Kom gärna! Läs mer i Björn Tarras-Wahlbergs brev och Kerold Klangs krönika . Läs mer.

ÖVERKLAGANDEN MOT NOBELCENTRET KAN GÖRAS TILL DEN 24 MAJ.

Opinionsmöten lördagar kl 11-12 på Strandvägspontonen, snett emot hotell Diplomat.

På lördag den 7 maj kommer advokat Per Björkman att tala. Kom gärna till mötet!

 

Kampen mot det planerade nobelbygget på Blasieholmen - för stort, för dyrt och på fel plats - går vidare!

 

Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget, där Stockholmspartiet ingår, samordnar överklaganden och andra åtgärder mot det planerade Nobelbygget då Fullmäktige i går kväll antog förslaget.

 

Medborgarnas protester har tidigare hindrat felaktiga beslut som politiker fattat, t ex almstriden i början av 70-talet. I går kväll var ca 2.000 personer med och demonstrerade utanför Stadshuset. Läs mer i brev från Björn Tarras-Wahlberg till alla aktiva räddare av Stockholms kulturhusmiljöer

"Söndags-Stockholm", utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978

400 demonstrerade vid stadshuset

På måndag den 18 april samlades ca 400 personer vid Stadshuset då Nätverket Bevara Blasieholmen - Flytta Nobelbygget, där Stockholmspartiet ingår, anordnade en demonstration för att påverka beslutande politiker och få dem att inte fatta det i alla avseenden dåliga beslutet att bygga det enorma Nobelhuset på Blasieholmen. Det vore en skymf mot demokratin att bygga det där: 90 % av remissinstanserna avstyrker förslaget, en nyligen genomförd opinionsundersökning visar att ca 60 % av stockholmarna är emot förslaget, kostnaderna som skulle drabba skattebetalarna är okända men enorma. VAD ÄR DET SOM DRIVER POLITIKERNA ATT UPPREPA MISSTAGEN MED RIVNINGEN AV KLARAKVARTEREN dvs. att förstöra ännu en kulturmiljö?

 

Måndag den 25 april då Fullmäktige ska fatta beslutet är det en ny demonstration vid Stadshuset kl 16.30. Kom gärna och delta!

 

I Svenska Dagbladet den 17 april skrev Edward Blom en mycket belysande artikel med rubriken ATT SPRÄNGA TULLHUSET ÄR INTE ATT HYLLA ALFRED NOBEL. Läs mer http://www.svd.se/edward-blom-att-spranga-tullhuset-ar-inte-att-hylla-alfred-nobel

 

Kuppartad tidigareläggning av fullmäktigebeslutet – kom gärna till demonstrationerna 18 och 25 april!

Om 17 dagar avgörs Tullhusets öde och hela Blasieholmens framtid. För att påverka beslutsfattande politiker genomförs demonstrationer måndagarna 18 april kl 16 och 25 april kl 16.30 vid Stadshuset där också Stockholmspartiet medverkar. Kom gärna till demonstrationerna, tag med vänner och bekanta! Läs mer...

 

NOBELCENTER DRABBAT AV HYBRIS

Med ovanstående rubrik konstaterar åtta samhällsdebattörer i Svenska Dagbladet den 10 mars hur fel det planerade Nobelbygget på Blasieholmen skulle vara. “Läget och utformningen är förödande för stadsbilden och finansieringen är oklar – kort sagt: Nobelcenter är ett högriskprojekt som får stora konsekvenser.” Många tunga remissinstanser, bl. a. Statens Fastighetsverk, har avstyrkt projektet. En mer logisk placering vore i den nya vetenskapsstaden med närhet till Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Universitet. Läs artikeln här

http://www.svd.se/nobelcenter--ett-projekt-som-drabbats-av-hybris

Tre av tio bilar måste bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö!

Detta behövs för att Sverige ska klara framtida miljömål framgår i en rapport som Trafikverket tagit fram inför regeringens kommande infrastrukturproposition - men aldrig presenterat!!! Frågan har tagits upp i Riksdagen och många miljöorganisationer har lobbat för att publicera rapporten som nu blivit offentlig. "Rapporten kan rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän" lär en tjänsteman på Trafikverket ha sagt! Så låt den göra det och dra slutsatser inför planering av kommande vägbyggen dvs stoppa den kritiserade Förbifart Stockholm. En annan reflektion: hur kan en statlig myndighet vara så oärlig att man mörkar en rapport som tagits fram med skattebetalarnas pengar?!

 

Stockholmspartiet 2016-03-05

 

Har vi glömt poängen med parker?

 

Med denna slående rubrik skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 18 februari om hur Apple vill bygga en så kallad flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Och politikerna är förtjusta! Parkerna är ju våra gemensamma andningshål i staden men politikerna är smickrade av den stora internationella aktörens uppmärksamhet och glömmer att Kungsan är en av de få allmänna parkerna i City. Den behövs för rekreation i stället att ge plats till en stor elektronikbutik. En sådan kan ju vara välkommen någon annanstans t ex vid Brunkebergstorg som skulle behöva mera liv och rörelse. Vem kunde tro att en vänstermajoritet i Stadshuset skulle bländas så av kapitalet! Läs mer http://www.svd.se/har-vi-glomt-vad-som-ar-poangen-med-parker

 

Kan man bygga en stad med fluffiga ord?

 

Så lyder rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet på sidan 19 den 3 februari där Elisabet Andersson beskriver presentationen av en VIP-visning av en byggnad nästan lika hög som en Hötorgsskrapa bakom NK. En pr-konsult, tidigare (S)-politiker i Stadshuset, hälsar välkommen till fastighetsägaren Pembroke Real Estate. Men det är något fel i tågordningen. Det är inte så den demokratiska processen kring rivningar och stora nybyggen i Stockholm city ska gå till. Pembroke har satsat stora summor på byggplanerna tillsammans med tjänstemän på stadsbyggnadskontoret vilket ger dem ett rejält försprång när den demokratiska processen börjar. Staden saknar en vision om hur man vill utveckla city. Läs mer

http://www.svd.se/onsdagskronika

 

Lägesrapport om Slussen 2016-01-25

Ole Settergren som samordnar motståndet mot "Nya Slussen" genom Stigbergsgruppen har skrivit en lägesrapport som visar ett antal problem som kritikerna påtalat länge och som förespråkarna för projektet nu har behövt erkänna. Läs mer...

 

Ska vi låta villkorade pengar styra i Stockholm?

Under den rubriken skriver Maria Schottenius i Dagens Nyheter den 18 januari en utmärkt sammanfattning om hur flera historiskt värdefulla byggnader rivs i Stockholms innerstad men utan någon helhetssyn eller vision om hus staden ska utvecklas. Utformningen av projekt och detaljplaner överlåts åt byggbolagen. Vems intressen kan man tro att dessa prioriterar? Hon beskriver också hur enormt stort det planerade Nobelcentret på Blasieholmen kommer att bli och hur det kommer att förrycka proportionerna på de kringliggande byggnaderna. Erling Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ställer dessutom specifika krav för en donation. Läs mer...

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/maria-schottenius-ska-vi-lata-villkorade-pengar-styra-i-stockholm/

Söndags-Stockholm, utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978

Beslut om slussen-ombyggnad fattat

 

Den 28 september 2015 beslutade Fullmäktige att bygga om Slussen enligt förslaget "Nya Slussen". Det är ett mycket olyckligt beslut. Det fanns framför allt ett färdigt bättre förslag, Slussen planB, som hade inneburit att man reparerade den befintliga anläggningen i omgångar, hade bevarat den genialiska trafiklösningen med de s.k. klöverbladen.

Kostnaden hade blivit mindre än hälften och likaså byggtiden, den vackra utsikten hade bevarats och avrinningen från Mälaren vid högt vatten hade varit bättre. ---> läs hela artiikeln här

Politiker förstod inte beslut om slussen

 

Med den slående rubriken har Svenska Dagbladet en artikel den 20 oktober som belyser hur beslutet om Slussen-ombyggnaden togs. Man skriver vidare att "inte alla politiker som har fattat besluten har själva förstått vad de sa ja till, säger de i dag till SvD."

Verkligheten överträffar dikten! Läs mer på http://www.svd.se/politiker-forstod-inte-beslut-om-nya-slussen

 

SLUSSEN FYLLER 80 ÅR

Tyvärr har man fattat fel beslut om Slussen-ombyggnaden. På torsdag den 15 oktober kl 18 manifesteras att det är 80 år sedan den blev färdig. Samling på torget utanför T-banan. Läs mera på affischen.

ÄN GÅR DET ATT STOPPA “NYA SLUSSEN” OCH RÄDDA STOCKHOLM FRÅN ETT FATALT BESLUT

Måndag den 28 september ska Fullmäktige fatta beslut om hur Slussen ska byggas om. Mycket kritik har framförts mot det gällande förslaget som kallas “Nya Slussen” utan att “ansvariga” politiker hittills tagit det till sig. Ett annat färdigt förslag finns, “Slussen Plan B”, som skulle till halva kostnaden och med halva byggtiden ge en bättre lösning. Än finns det tid att tänka om! En eminent sammanfattning och analys av läget gör Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket. Läs mer

http://www.svd.se/jan-valeskog-s-och-inga-britt-ahlenius-i-replikskifte-om-slussen

 

Även företrädare för Samfundet S:t Erik påtalar i ett öppet brev till Fullmäktige vilka svagheter det gällande förslaget har. Läs mer http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2011/12/Slussenprojektet-öppet-brev-till-KF-150924.pdf

 

I Svenska Dagbladet den 24 september skriver Elisabet Andersson, som för tidningen granskat turerna kring “Nya Slussen” hur Stockholms stad avbrutit upphandlingen av en extern revision av projektet trots skenande kostnader. Läs mer under rubriken “Extern granskning av Nya Slussen avbröts” http://www.svd.se/extern-granskning-av-slussen-avbrots

 

NK-HUSET KRYMPER TILL EN TUMMETOTT

Så lyder rubriken till en krönika av Mats Wickman, kulturhistoriker och författare till böcker om Stockholmshistoria, i Svenska Dagbladet den 29 juli; det är en kommentar till hans tidigare artikel som finns beskriven nedan.

Förtätningsdoktrinen stöds av en närmast enig kår av stadsbyggnadspolitiker, planerare och experter och där ligger en fara: Historien har lärt oss att det är just när dessa är enigast som de verkligt stora misstagen har begåtts.

Det är viktigt att frågorna om var det är lämpligt att förtäta och vilka positiva respektive negativa konsekvenser förtätning kan få i olika stadsdelar kan diskuteras. Ett exempel på förtätningsdoktrinens baksida är den planerade ombyggnaden av Gallerian i City. Med sina tolv våningar kommer den att rubba stadsbilden i området och krympa Ferdinand Bobergs hundraåriga NK-hus till en tummetott.

Få bostadslägenheter tillkommer genom till- och ombyggnaderna i City. Däremot blir det många fler kvadratmeter för kontor, hotell och butiker som ger klirr i kassan för de välbärgade fastighetsägarna! Förtätningsprojekten leder till en monolitisk stadsstruktur där City markeras än mer som arbets- och shoppingområde. Detta utarmar stadsmiljön och leder till ökad trängsel i trafiken vid rusningstid. Läs mer på

http://www.svd.se/nk-huset-krymper-till-en-tummetott

DAGS FÖR ÅTERTÅG OM SLUSSEN

 

Med den rubriken skriver ett antal kända debattörer i Svenska Dagbladet den 14 juli ang ombyggnaden av Slussen. Man skriver bl a att lösningen med en enda bro är huvudorsaken till projektets problem. Flexibiliteten i trafiklösningen försvinner vilket bl a leder till ökad trafik med sämre framkomlighet och stadsbilden förfulas av en åtta filer bred lutande bro mitt i stadens hjärta.

Artikeln beskriver också olika fel som begåtts under projektets gång och lyfter fram att det finns ett färdigt förslag som ger bättre funktion till halva kostnaden nämligen Slussen plan B. Debattörerna avslutar med "Så gör om och gör rätt, kära kommunalpolitiker."

Man instämmer!

Läs mer http://www.svd.se/vaga-backa-om-nya-slussen

 

Ödesdigert beslut om Slussen

 

I dag torsdag den 11 juni ska den nya majoriteten i Stadshuset dvs S och MP fatta ett ödesdigert delbeslut att bygga om Slussen enligt ett tidigare förslag från M. Man väljer det som kallas Nya Slussen som är hårt kritiserat då det kommer att leda till trafikstockningar, göra det svårt för bussar att vända och som det finns inte någon godkänd plan för ett bussgarage för. Detta gör politikerna trots att det finns ett annat färdigt förslag, Slussen plan B, som ger bättre lösningar för trafik, fotgängare och cyklister, går flera år fortare att bygga och kostar ca fyra miljarder mindre. VAD DRIVER POLITIKERNA TILL ATT BORTSE FRÅN FAKTA OCH FÖRNUFT?

Journalisten och författaren Sverker Lindström skriver om den aktuella situationen i Dagens Arena. Läs hela artikeln..

http://www.dagensarena.se/…/sverker-lindstrom-nya-slussen-…/